PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG-PHÂN NHIỆM. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TẠI HOA KỲ, TRUYỀN THỪA, HƯỚNG DẪN.

 I. LỜI DẪN: 

Tổ chức gia đình Phật tử là một cộng đồng lớn mạnh trải dài trên khắp thế giới. Có một cơ cấu tổ chức và hệ thống hướng dẫn và điều hành dung nạp đủ mọi thành phần không phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị xã hội, kinh tế, tài chánh, học vấn. Họ có một niềm tin chung nhất là duyên sinh, nhân quả – nghiệp báo, vô thường, vô ngã …dựa trên cơ sở hiểu biết chánh pháp và trí tuệ dẫn người hành giả đến trạng thái an lạc và hạnh phúc, và rốt ráo là giải thoát sinh tử luân hồi. Họ là những người tự nguyện dấn thân, không vụ lợi với mục đích tu học và thực hành giáo lý Phật Đà nói chung và mục đích Đào luyện thanh thiếu-đồng niên thành Phật tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo nói riêng, và đúng theo châm ngôn Bi-Trí-Dũng. Về tâm linh — nhằm giải thoát được phiền não trói buộc cho mỗi tự thân tự giác phát nguyện huân tập Tam Vô Lậu Học là Giới – Định – Tuệ làm nòng cốt đào luyện tâm thức. Về mặt thế tục để phát triển, tổ chức có cơ cấu tổ chức, hệ thống hướng dẫn và điều hành nằm trong phạm vi: nguyên tắc, quản trị và điều hành theo tinh thần Phật giáo, và đây là những quy tắc của trí tuệ chứ không phải pháp lý. 

II. THÂN Ý: Nguyên tắc là một số lề lối cơ bản, niềm tin, hay ý tưởng, quan điểm nhất định được đa số tập thể đặt ra và phải được thông qua ở đại hội toàn quốc, sau đó đòi hỏi mọi cá nhân tự ý thức thực thi. Nguyên tắc này phải nhất quán thuận theo tinh thần “ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đây là một nguyên tắc cụ thể và nhất quán, đây cũng là một tố chất cần thiết và có để hun đúc nên nền khai phóng và dân chủ nhằm xây dựng trật tự kỷ cương cho tổ chức, nhằm hướng dẫn mọi thành viên, tức là con người, không ngoại trừ, trong tổ chức thực thi nghiêm túc theo tinh thần tự nguyện, tự giác nhằm gìn giữ phẩm hạnh như được ghi rõ trong Nội Quy và Quy chế. Nguyên tắc cũng có thể được tu chính khi hữu lậu xãy ra. Tập thể đoàn viên lãnh đạo, cá nhân hay đoàn viên phụ trách có sự tương tức, tương nhập, tương tác chặc chẽ không thể tách rời, tất cả và một, một và tất cả, một nằm trong tập thể, tập thể nằm trong một, và tác động qua lại lẫn nhau trở thành nguyên tắc ảnh hưởng tích cực trong sinh hoạt, vì cái thấy cái biết, cái nghe của một cá nhân bắt nguồn từ tâm ý và tri giác sẽ dể bị kẹt trong diễn giải dù cho cá nhân đó thông thái sao bằng cái thấy cái biết, cái nghe của nhiều người góp lại với điều kiện bỏ ra ngoài tâm ý và tri giác cá nhân, “tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư” của Khổng Tử, trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta, đó tầm quan  trọng của tập thể, và cá nhân chịu trách nhiệm được tập thể tín nhiệm giao phó chuyên trách.

 III. Ý CHÍNH CỦA NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ NHẰM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO TRONG CÔNG VIỆC PHÂT SỰ.

 Một số lề lối của nguyên tắc như: Nguyên tắc phân quyền; phân cấp; phân công- phân nhiệm.

 1. Phân quyền là một nghệ thuật phân chia quyền hạn trong tổ chức Gia Đình Phật Tử (GĐPT), là một hoạt động phân phối trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý, phân rõ và xác lập quyền hạn, trách nhiệm và chức năng nhiệm vụ làm tăng hiệu quả làm việc và tránh được lạm dụng quyền, lộng quyền, giẫm đạp quyền hạn lên nhau đồng thời tránh được trường hợp đùn đẩy không muốn thực hiện hoặc tranh nhau thực hiện một số công việc hoặc can thiệp quá sâu vào công việc của người khác. 

2a. Phân cấp là một yếu tố được minh định rõ ràng trong nội quy từ cấp trung ương, cấp miền xuống cấp đơn vị, là một phương pháp phân quyền,phân định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp hành chính để cho việc quản lý được thuận lợi hiệu quả.

 2b. Phân cấp bậc của hàng Huynh Trưởng đã được minh định trong quá trình sinh hoạt, dấn thân được ghi rõ trong nội quy-quy chế, không một ai có thể tước quyền hạn, trách nhiệm, điều quan trọng Ban Hướng dẫn phải mời mọi huynh trưởng có cấp, không ngoại lệ, cùng nhau gánh vác, và chia sẻ mọi công việc, “hợp quần gây sức mạnh hay một cây làm chẳng nên non ba cậy chụm lại nên hòn núi cao”, tạo môi trường cho mọi huynh trưởng thể hiện khả năng của họ, đã là huynh trưởng thì ai cũng có khả năng nhưng BHD không tạo cơ hội cho họ hành hoạt và phát huy, trường hợp này rơi vào các huynh trưởng thiếu mạnh dạn tự nguyện nhận việc hoặc sợ người khác cho là dành việc hay tự khoe làm nổi. Hiện nay BHD Hoa Kỳ huynh trưởng các cấp còn thiếu, nhất là huynh trưởng cấp cao, rất cần cho nhiều công việc Phật sự nhưng họ vẫn không được mời vào, hoặc họ có khả năng nhưng bị bỏ rơi nên tránh trường hợp một huynh trưởng ngồi “thâm căn cố đế” một chức vụ mà không chịu trao truyền. Hy vọng Hội Đồng cấp Dũng Tấn hành hoạt trở lại nhằm giúp BHDHK giải quyết nhiều vấn đề, quan sát, giám sát, can thiệp giải quyết kịp thời những bất bình, bất đồng và những khó khăn của tổ chức.

 

 3. Phân công-phân nhiệm là một trong nguyên tắc quản lý nghĩa là phân chia công việc hay giao việc, giao trách nhiệm và quyền hạn nhất định nào đó một cách hợp lý và phù hợp khả năng, kỷ năng, điều kiện, đạo đức, cấp, bậc vân vân… đoàn viên đó tránh trường hợp “kéo bè kết phái, loại trừ, vô hiệu hóa vân vân…”, và mỗi huynh trưởng không nên tự nguyện đảm nhận không quá hơn 2 chức vụ, nếu có khả năng truyền trao, tốt hơn hết nên hướng dẫn, tập sự nhằm đào tạo các em kế thừa chuẩn bị tinh thần và khả năng đạo đức để tiếp nhận. Mỗi khi công việc được giao phó có thể áp dụng nguyên tắc “phi tập trung hóa quyền hạn” có nghĩa là phải “phân quyền” như vậy công việc của cấp/khối/ban này sẽ không thuộc của cấp/khối/ban khác điều này sẽ mang lại hiệu ứng/ hiệu quả tích cực dẫn đến chủ động làm việc chứ không phải thụ động, điều này cũng tránh được tình trạng lấn sân, tranh giành quyền lực đơn phương quyết định dẫn đến tình trạng một người “thích dành” mọi việc để tự quyết định, tự làm một cách tuỳ tiện, cho dù chức vụ và nhiệm vụ đó không phải của mình, để lại một số người khác cảm nhận và tự tế nhị cho rằng mình thừa thải và vô dụng, tình trạng này dễ dàng dẫn đến độc tài, độc đoán, độc quyền, gây bất bình, bất mãn chia rẽ.

 

 4. Gia đình Phật tử là một cộng đồng gồm những người có cùng chung niềm tin vào lý Nhân Duyên, thuyết Nhân Quả giáo lý của Phật Đà họ tự nguyện tìm đến với nhau, không phân biệt địa vị cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, học vị cao thấp,… cùng tu học, sinh hoạt dưới mái chùa biểu tượng cho hồn dân tộc, cùng nhau tu học dưới một mái chùa như một gia đình tâm linh, hay gia đình Phật tử, nghĩa là có hàng thứ bậc có trên và có dưới, trên hết đức Phật là vị giác ngộ, Thầy Tổ là những vị xuất gia thuộc hàng trưởng tử Như Lai, Anh Chi huynh trưởng lớn và dưới là đàn em cứ thế dòng đời và dòng đạo tiếp tục chảy và cứ như thế thế hệ này đến thế hệ kia được thọ nhân những tinh hoa chánh pháp, những đường lối tu học, hành đạo và những kinh nghiệm cũng như sự chỉ bảo, dẫn dắt chứ không phải chỉ đạo cho các thế hệ kế thừa đó là Truyền thừa và hướng dẫn. Như vậy ai là người truyền thừa ai là người hướng dẫn? Em truyền thừa cho anh cho chị chăng? Truyền thừa tài nang thay vì đạo đức chăng? Điều này chúng ta tự đặt câu hỏi cho chính mình, xem lại và rà soát lại đồng thời thảo luận cho rốt ráo hiện tình trong tổ chức của chúng ta đang sinh hoạt.

 IV. KẾT LUẬN

 Chúng ta nên nhớ rằng tập thể lãnh đạo là nêu cao tinh thần dân chủ và khai phóng của tổ chức, cá nhân phụ trách là trách nhiệm được tập thể giao phó chuyên trách để công việc mới chạy, đó là quá trình tạo nên sức mạnh gắn liền các công việc lại với nhau và thúc đảy công việc chuyển động. Nên tăng cường tự giác, tự ý thức rằng mình ở vị trí nào, chức vụ nào, nhiệm vụ gì, nói chung tự biết mình là ai? Một tổ chức không sợ bị phân hóa vì những người trong tổ chức cố tình phá hoại mà tổ chức sẽ bị phân hoá do những người biết, thấy mà giữ thái độ im lặng, sợ sệt – mất chức, mất quyền, không được đề cử, không được xét cấp, vân vân…- âm thầm đứng ngoài nhìn vào đợi cơ hội.

 NGUYÊN VINH Nguyễn Ngọc Mùi

 

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus