Contact Us

Quý vị có thể liên lạc văn phòng chính của Hệ Thống Truyền Thông Cali Today qua các số sau đây:
• Điện thoại: (408) 297-8271
• Điện thư: (408) 297-3654
• Email: nguyenxnam@yahoo.com, nam@baocalitoday.com hay sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
• Email: nhatbaocalitoday@yahoo.com, office@baocalitoday.com hay vietcommunications@yahoo.com (văn phòng)
• Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

Hoặc tại địa chỉ:

1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA,

để liên lạc:

• Nhật báo Cali Today
• Webcast www.truyenhinhcalitoday.com
• Pho Dem Radio, 1500 AM
Broadcast every day from Monday to Friday (1PM-5PM and 9PM – 11 PM) and Sat (6-7pm) and Sunday (12-1pm)
• Cali Today Online at baocalitoday.com
• Dan Viet Houston Online at www.danviethouston.com
• Dan Viet Dallas Online at www.danvietdallas.com
• Dan Viet Seattle Online at www.danvietseattle.com
• Dan Viet Hoa Thịnh Đốn Online at www.danviethoathinhdon.com
• Dan Viet Bolsa Online at www.danvieBolsa.com
• Dan Viet Florida Online at www.danvieFlorida.com
• Dan Viet Seattle Online at www.danvietSeattle.com
Ban điều hành Hệ Thống Truyền Thông Cali Today:
• President: Nguyễn Xuân Nam
• Office Manager: Teresa Trang Đỗ
• Marketing Manager: Nam Nguyễn
• Web Master: Nam Hoàng
• News Editor: Hương Giang
Cali Today Multi-Media Network có sự cộng tác bài vở thường xuyên của nhiều cây bút sau đây: Nam Lộc, Doanh Nguyễn (Nam California), Linh Vũ (Seattle), Thiên Hà (VN), Người Quan Sát (VN), Nguyễn Dương, Nguyễn Hồng Dũng, Gs Nguyễn Châu, Thạch Dương, Trần Vũ, Nguyễn Ngọc Mùi, Trần Vũ, Hương Giang, LS Nguyễn Hoàng Duyên, Nguyễn Ngọc Châu (châu Âu), Chu Chi Nam (Pháp), Cao Minh Út (Úc châu)…
Bạn đọc góp ý kiến xin gửi về

Địa chỉ e-mail:
• Email: sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
• Email: office@baocalitoday.com hay vietcommunications@yahoo.com (văn phòng)
• Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

• hoặc fax số 408-297-3654

• hoặc gửi về địa chỉ:

CALITODAY / THƯ ĐỘC GiẢ
1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA

• Xin ghi đầy đủ họ, tên người viết, địa chỉ, và điện thoại nhà.
Chúng tôi xin được phép biên tập lại để được rõ ràng và vừa khoảng dành cho trang Bạn Đọc Viết.
DISCLAIMER: Nhật báo Cali Today và website baocalitoday.com/test kể từ ngày 29 tháng 3, 2012, đã hợp tác với công ty Google trong lãnh vực quảng cáo trên trang mạng baocalitoday.com.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh quảng cáo của công ty Google, nhất là những external links dẫn đến những trang mạng, những websites khác, không thuộc Hệ Thống Truyền Thông Cali Today.
Khách hàng có thắc mắc về nội dung, hình ảnh, phẩm chất của sản phẩm, dịch vụ, sự phục vụ của các công ty quảng cáo, xin liên lạc thẳng với các công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nói trên.