Hoạt động thống kê dân số 2020 bị đình chỉ trong 2 tuần!

Chưa đầy một tuần trước, thống kê dân số năm 2020 đã khởi động hoàn toàn và những lời mời tiếp tục đến trong các hộp thư trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, hơn mười mtriệu gia đình đã trả lời. Nước Mỹ đang đẩy mạnh để định hình tương lai của chúng ta và đảm bảo các gia đình và cộng đồng được tính.

Less than one week ago, the 2020 Census fully kicked off, and invitations continue to arrive in mailboxes across the nation.  As of this morning, more than eleven million households have responded. America is stepping up to shape our future and ensure families and communities are counted.

Bắt đầu từ hôm nay, để hỗ trợ hướng dẫn về những gì chúng ta có thể làm để giúp làm chậm sự lây lan của coronavirus, các hoạt động thống kê dân số năm 2020 sẽ bị đình chỉ trong hai tuần cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Cục thống kê dân số đang thực hiện bước này để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng Mỹ, nhân viên Cục thống kê dân số và tất cả mọi người trải qua quá trình tuyển dụng cho các vị trí người điều tra dân số tạm thời.

Beginning today, in support of guidance on what we can all do to help slow the spread of coronavirus, 2020 Census field operations will be suspended for two weeks until April 1, 2020. The Census Bureau is taking this step to help protect the health and safety of the American public, Census Bureau employees, and everyone going through the hiring process for temporary census taker positions.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động tại hiện trường, Cục thống kê dân dân số sẽ tiếp tục anh giá tất cả các hoạt động thống kê dân số năm 2020. Nếu cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh bổ sung nào, Cục thống kê dân số sẽ thông báo những thay đổi này một cách rộng rãi và kịp thời.

During this pause in field operations, the Census Bureau will continue to evaluate all 2020 Census operations. Should any additional adjustments need to be made, the Census Bureau will communicate these changes broadly and promptly. 

Vào cuối tháng 5, những người tham gia thống kê dân số trên toàn quốc sẽ bắt đầu đến thăm các gia đình chưa phản ứng với Tổng thống kê dân số năm 2020 để giúp hoàn thành việc đếm. Khi chúng tôi tiếp tục theo dõi sự bùng phát của COVID-19, chúng tôi sẽ điều chỉnh người thực kiểm tra dân số và khảo sát hoạt động khi cần thiết để tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương.

In late May, census takers around the nation will begin visiting households that have not yet responded to the 2020 Census to help complete the count. As we continue to monitor the evolving COVID-19 outbreak, we will adjust census taker and survey operations as necessary in order to follow the guidance of federal, state and local health authorities.

Công chúng được khuyến khích mạnh mẽ để trả lời thống kê dân số trực tuyến năm 2020 bằng máy vi tính, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và cũng có thể trả lời qua điện thoại hoặc thư mời. Mọi người nên trả lời thống kê dân số năm 2020 ngay khi nhận được thư mời – và khi mọi người kết thúc, họ có thể bảo đảm bạn bè, gia đình và mạng xã hội của họ biết về tầm quan trọng của việc trả lời

The public is strongly encouraged to respond to the 2020 Census online using a desktop computer, laptop, smartphone, or tablet, and can also respond by phone or mail. Everyone should respond to the 2020 Census as soon as they receive their invitation — and when they’re finished, they can make sure their friends, families and social networks know about the importance of responding.  

Chưa bao giờ việc trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết và thống kê dân số năm 2020 sẽ đếm chính xác tất cả mọi người. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người có thể vào truy cập thống kê dân số năm 2020 xuyên qua các phương thức trả lời khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc giấy, đó là lý do tại sao thống kê dân số năm 2020 có thiết kế nhanh nhẹn như vậy.

It has never been easier to respond to the census, and the 2020 Census will count everyone accurately. We recognize that many people plan to access the 2020 Census through other response modes, such as phone or paper, which is why the 2020 Census has such a nimble design. 

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, Cục thống kê dân số đã thông báo một số điều chỉnh thích ứng cho các hoạt động chỗ ở tập thể để phù hợp với những thay đổi lịch trình gần đây trong khuôn viên trường đại học khi lãnh đạo hành động ngay để giữ an toàn cho sinh viên và giảng viên.

On March 15, 2020, the Census Bureau announced several adaptations to our group quarters operations to accommodate recent scheduling changes on college campuses as leadership takes action to keep students and faculty safe.

Đối với tất cả các khảo sát kinh tế và gia đình khác của Cục thống kê dân tách rời thống kê dân số thập niên 2020, nhân viên của Cục sẽ bắt đầu sử dụng các cuộc gọi điện thoại thay vì các cuộc viếng thăm trực tiếp. Trong một số trường hợp giới hạn mà việc thăm khám trực tiếp là cần thiết, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế công cộng để bảo đảm mỗi lần khám được thực hiện an toàn.

For all other Census Bureau household and economic surveys separate from the 2020 Decennial Census, Bureau personnel will begin using phone calls instead of in-person visits. In the limited number of instances where an in-person visit is necessary, we are working closely with public health authorities to ensure each visit is accomplished safely.

Một lần nữa, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người trả lời trực tuyến ngày hôm nay tại 2020Census.gov. Với sự Uyển chuyển và hỗ trợ của người dân Mỹ, chúng tôi sẽ đạt được số liệu đầy đủ và chính xác giúp hướng dẫn các quyết định tài trợ cho những thứ như bệnh viện, đường xá và dịch vụ khẩn cấp. Người trả lời cũng có thể trả lời bằng cách gọi số được cung cấp trong thư mời của họ hoặc qua thư sau khi họ đã nhận được một mẫu đơn giấy.

Once again, we encourage everyone to respond online today at 2020Census.gov.  With the flexibility and support of the American people, we will achieve a complete and accurate count which helps guide funding decisions for things like hospitals, roads and emergency services. Respondents can also respond by calling the number provided in their invitation or by mail once they have received a paper form.  

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus