(Luật Jim Crow duy trì sự phân biệt chủng tộc ở miền Nam bắt đầu từ cuối những năm 1800. Sau khi chế độ nô lệ chấm dứt, nhiều người Da trắng lo sợ sự tự do mà người Da đen có được. Họ ghê tởm ý tưởng rằng người Mỹ gốc Phi sẽ có thể đạt được địa vị xã hội như người Da trắng nếu được tiếp cận việc làm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và giáo dục như nhau. Đã không thoải mái với những lợi ích mà một số người Da đen đạt được trong quá trình  Tái thiết , người Da trắng đã đặt vấn đề với một triển vọng như vậy. Do đó, các bang bắt đầu thông qua luật đặt một số hạn chế đối với người Da đen. Nói chung, những luật này hạn chế sự thăng tiến của người Da đen và cuối cùng khiến người Da đen trở thành công dân hạng hai.)