Monday, February 6, 2023
spot_img

Đức Phật Là Ai?

(Tủ sách kiến thức Phật Giáo của thanh-thiếu-niên)

Who Is Buddha?

(A Book of Knowledge about Buddhism for Youths)

Lời Bạch:

Hiện nay số lượng sách nói về cuộc đời Đức Phật nhiều như một cánh rừng. Cuốn sách nhỏ bé này (booklet) chỉ có mục đích khiêm tốn là giới thiệu một cách vắn tắt cuộc đời Đức Phật cho các bạn trẻ qua hình thức Hỏi-Đáp. Nó không thể thay thế các cuốn sách kể một cách đầy đủ về cuộc đời của Đức Phật. Qua hình thức Hỏi-Đáp có thể các bạn trẻ dễ nhớ. Trong các buổi sinh hoạt như của Gia Đình Phật Tử hay Câu Lạc Bộ Thanh-Thiếu-Niên Phật Tử, chúng ta có thể gợi ý các em qua các câu hỏi và qua sách chúng ta đã có sẵn câu trả lời…không cần phải suy nghĩ.

Sách này được hình thành qua sự sưu tầm, cộng thêm với sự đóng góp riêng, rồi biên soạn theo thứ tự. Rất mong được sự chỉ giáo, góp ý của các bậc thức giả.

* * *

Foreword:

            Currently, there are numerous books on Buddha’s life; it is as dense and complex as a tropical rainforest. Yet, this small booklet will serve as a modest purpose of briefly introducing the Buddha’s life to young people through Questions and Answers. It cannot replace books that tell adequately about the life of the Buddha. Through Questions and Answers, young people can easily remember things. At events in Vietnamese Buddhist Families (Associations) and Young Buddhist Clubs, we can suggest learning through questions and this book might already have the answers.

We researched and collected as well as contributed to the project and then compiled them in an order that made sense to the young people. We look forward to any guidance and suggestions to make it better in the next edition.

* * *

 1. Thân Thế / Family:
 1. Hỏi: Đức Phật là ai?

Đáp: Đức Phật tên là Tất Đạt Đa (Siddharta), họ là Cồ Đàm (Gautama), con của Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và Hoàng Hậu Ma-Da (Maya) nước Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatsu) ở về miền trung Ấn Độ, Nepal bây giờ. Ngài sinh ra cách đây 2563 năm (tính đến năm 2019).

          Hoàng Hậu Ma Da nằm mộng thấy con voi sáu ngà đâm vào hông và sau đó mang thai.

Empress Maya dreamed of a six-tusked ivory elephant charging her love-handle and then becoming pregnant.

Question: Who is Buddha?

Answer: Buddha is named Siddharta, his last name is Gautama, the son of King Tịnh Phạn (Suddhodana) and Queen Ma-Da (Maya) of Kapilavatsu in northern India, and now is Nepal. He was born 2563 years ago (as of 2019).

 1. Hỏi: Đức Đức Phật sinh ra ở đâu?

Đáp: Đức Phật sinh ra ở Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) khi hoàng hậu trên đường trở về quê mẹ để chuẩn bị sinh nở. Khi Hoàng Hậu Ma-Da (Maya) níu lấy cành hoa Vô Ưu thì hạ sinh thái tử.

    Hoàng Hậu Ma-Da hạ sinh thái tử tại Vườn Lâm Tỳ Ni

   Queen Maya gave birth to a crown prince at Lumbini Garden.

Question: Where was Buddha born?

Answer: Buddha was born in the Lumbini Garden when the Queen was on her way back to her mother’s homeland to prepare for childbirth. When Queen Maya clung to a branch of the Hoa Vô Ưu (Uchiha) flower, the prince was born.

 1. Hỏi: Có huyền thoại nào nói về lúc hạ sinh thái tử không?

Đáp: Có khá nhiều huyền thoại như bảy đóa sen từ dưới đất mọc lên để đỡ chân cho thái tử và Long Vương (Vua Rồng) phun nước để tắm cho thái tử.

Question: Are there any myths about when the prince was born?

Answer: There are many legends such as seven lotuses rising from the ground to support the prince’s feet and the King Dragon spraying water to bathe the prince.

 1. Hỏi: Trong sự mừng vui của Vua Tịnh Phạn vì có con nối dõi, nhà tiên tri A Tư Đà (Asita) từ Hy Mã Lạp Sơn tới nói gì về tương lai của thái tử?

Đáp: Đạo sĩ A Tư Đà nói rằng nếu thái tử không xuất gia mà ở lại trị vì, thì ngài sẽ trở thành một đại đế. Còn nếu xuất gia đi tu thì ngài sẽ trở thành một vị Phật. Rồi đạo sĩ A Tư Đà bật khóc, nói rằng, rất tiếc khi đó ông đã chết cho nên không được nghe những lời giáo huấn của vị Phật này. Nghe nói vậy Vua Tịnh Phạn vừa mừng vừa lo. Bảy ngày sau, Hoàng Hậu Ma Gia qua đời và thái tử được nuôi dưỡng bởi người em của hoàng hậu là bà Ma Ha Ba-xà-ba-đề (Mahaprajapati hoặc là Maha Pajapati Gotami)

   Đạo sĩ A Tư Đà tiên đoán tương lai của thái tử

  Prophet Asita predicted the future of the prince.

Question: In King Tịnh Phạn’s joy of having a descendant, what did the prophet Asita from the Himalayas say about the prince’s future?

Answer: Prophet Asita said that if the prince did not leave home and remained in the reign, he would become an emperor. If he became a monk, then he would become a Buddha. He then, burst into tears, saying that, unfortunately, at that time he died so he would not be able to listen to the teachings of this Buddha. Hearing that, King Tịnh Phạn was both happy and worried. Seven days later, Queen Maya died and the prince was raised by the queen’s younger sister, Mahaprajapati.

 1. Hỏi: Thái Tử Sĩ Đạt Đa được giáo dục như thế nào?

Đáp: Khi thái tử được bảy tuổi. Rất nhiều danh sư thời bấy giờ được Vua Tịnh Phạn mời tới để dạy học cho thái tử. Thế nhưng chỉ sau một thời gian những vị này đều cáo lỗi vì không còn gì để dạy thái tử nữa. Thái tử còn được dạy về võ thuật, bắn cung, cưỡi ngựa.

  Thái tử luyện tập bắn cung

The Crown Prince practices archery.

Question: How was Prince Siddhartha educated?

Answer: When the prince was seven-years-old, the King invited many famous teachers to teach Prince Siddharta. But after awhile they all apologized because there was nothing left to teach the prince. The prince was also taught martial arts, archery, and horse riding.

 1. Hỏi: Đời sống tâm linh của thái tử trong cung điện ra sao?

Đáp: Thái tử là một cậu bé khác thường, ít vui chơi hay ham thích những thú vui của hoàng cung mà thường trầm tư, mặc tưởng.

Question: What was the spiritual life of the crown prince in the palace?

Answer: The Prince was an unusual boy who had little fun or liked the pleasures of the palace but was often contemplative.

 1. Hỏi: Có câu chuyện nào về lòng từ của Thái tử Tất Đạt Đa đối với thú vật?

Đáp: Có, khi Hoàng Tử Bồ Đề Đạt Đa giương cung bắn rơi một con chim. Con chim rớt vào sân của thái tử. Thái tử đã ôm nó vào lòng và chữa trị vết thương cho nó.

Thái tử đang ôm con chim bị thương vào lòng

The prince is holding the injured bird on his lap

Question: Is there any story that demonstrated prince loved animals?

Answer: Yes, when Prince Bodhidharma stretched his bow and shot down a bird, the bird fell into the crown prince’s yard. The crown prince hugged him and healed his wounds.

 1. Hỏi: Thái tử nghĩ gì khi lần đầu tiên được vua cha cho tham dự Lễ Khởi Đầu Mùa Cày Cấy (Hạ Điền) vào mùa xuân ở ngoài hoàng thành?

Đáp: Thái tử không vui như mọi người khi thấy người nông dân cày đất lên, con chim nhào xuống ăn những con giun, con dế. Rồi người thợ săn rình bắn con chim. Trong khi đó con hổ lại rình để vồ người thợ săn. Rồi thì con trâu phải kéo cày, người nông dân phải cực khổ, chân lấm tay bùn. Thái tử  tự hỏi tại sao cuộc sống này lại như thế?

Question: What did the crown prince think when he was first allowed by the king to attend the Beginning of the Summer Plow (Hạ Điền) in the spring outside the citadel?

Answer: The prince was not happy like everyone who saw the farmer plowing the soil, the bird dived down to eat worms and crickets. Then the hunter stalked the bird. Meanwhile, the tiger waited to catch the hunter. Then the buffalo had to plow, the farmer must be miserable, his feet covered with mud. The prince wondered why this life was like that.

 1. Hỏi: Lần du ngoạn lần thứ hai ngoài hoàng cung, qua bốn cửa thành, thái tử gặp những gì?

Đáp: Thái tử gặp những hình ảnh lạ lùng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Một người già chống gậy bước đi run rẩy. Một người bệnh đang rên xiết vì đau đớn. Một nhóm người đang khóc than, khiêng một xác chết và một vị sa môn đang ung dung dạo bước.

Hình ảnh thái tử nhìn thấy qua bốn cửa thành

   Images of the prince seen through the four gates

Question: On the second trip outside the palace, through the four gates, what did the prince meet?

Answer: The prince met strange images that he had never seen before. An elderly man walking with a cane who trembled. A sick person groaning in pain. A group of people were crying, carrying a dead body, and a monk was walking leisurely.

 1. Hỏi: Cảm xúc của Thái tử khi về hoàng cung và đã thưa gì với phụ vương?

Đáp: Lòng từ bi của Thái tử dâng trào và chí nguyện xuất gia tăng trưởng và người đã ngỏ ý xin Vua cha cho xuất gia.

Question: What was the prince’s feeling when he returned to the palace and what did he do?

Answer: The seed of becoming a monk was fruitful and the prince requested to leave home.

 1. Hỏi: Cảm xúc của Vua Tịnh Phạn ra sao? Người có bằng lòng không?

Đáp: Đức vua buồn khi biết con muốn xuất gia và không bằng lòng.

Question: What was the King’s feeling and did he give consent?

Answer: The king was sad when he knew his son wanted to become a monk and he was not giving content for the prince to do so.

 1. Hỏi: Khi đó thái tử nói gì?

Đáp: Thái tử thưa rằng, nếu vua cha làm sao cho con: Không bệnh tật, trẻ mãi không già, không chết và làm sao cho mọi người hết khổ thì con sẽ không xuất gia. Vua Tịnh Phạn nói rằng ta có thể cho con ngai vàng này và của cải của thế gian nhưng những điều đó ta không thể làm được.

Question: What did the crown prince say then?

Answer: The prince said, “If you make sure that I do not have sickness, that I am young forever,  that I will never grow old, and make sure that all the people will end suffering, then I won’t become a monk.” The King said that he can give the prince his throne and the wealth of the world but he can not give the things that the prince asked.

 1. Hỏi: Để ngăn chặn ý chí xuất gia của thái tử, đức vua đã làm gì?

Đáp: Ngài đã cho xây ba cung điện Mùa Xuân, Mùa Hạ và Mùa Đông để phục vụ thái tử. Trong các cung điện này hoa không được héo, cung nữ già phải đuổi về quê và đêm ngày đều yến tiệc và đàn ca, xướng hát.

Question: To prevent the will of the crown prince, what did the king do?

Answer: He built three palaces for spring, summer, and winter to serve the prince. In these palaces, the flowers must not wither, the old women had to chase back to their hometown and feast day and night, dancing and singing.

 1. Hỏi: Thái tử có tìm thấy niềm trong các cung vàng điện ngọc, đầy lạc thú này không?

Đáp: Không! Thái tử thấy mọi sự đều giả tạo và tạm bợ.

Question: Was the prince happy in the palace of emerald, full of pleasures?

Answer: No! He felt everything was unfit for him and they are just temporary.

 1. Hỏi: Khi đó Vua Tịnh Phạn làm sao?

Đáp: Có một vị đại thần hiến kế, trên đời này ái tình là sợi dây trói buộc con người ghê gớm nhất. Nếu cưới vợ cho thái tử thì chắc chắn thái tử sẽ vui vầy suốt đời bên người đẹp và quên mất ý tưởng xuất gia.

        Đám cưới của thái tử và Công Chúa Da Du Đà La (Yasodhara)

The wedding of the crown prince and Princess Yasodhara

Question: What did the King do then?

Answer: There is a conspiracy of the great god, in this world, that love is the rope that binds the most terrible chair. If he married his wife, the prince would surely enjoy his life with beauty and forget the idea of renunciation.

 1. Hỏi: Làm thế nào để thái tử cưới được Công Chúa Gia Du Đà La con của Vua Thiện Giác?

Đáp: Thái tử đã phải trải qua cuộc tranh tài về đấu kiếm, cưỡi ngựa và bắn cung với các hoàng tử khác để có thể lấy được Công Chúa Gia Du Đà La.

Question: How did the prince marry Princess Yasodhara, the daughter of King Thiện Giác?

Answer: The crown prince must have competed in sword fighting, horseback riding, and archery with other princes in order to win over the love of Princess Yasodhara.

 1. Hỏi: Cuộc sống bên cạnh người vợ đẹp tuyệt trần này có làm thái tử vui không?

Đáp: Có. Công chúa đã sinh cho thái tử một con trai tên La Hầu La (Rahula). Nhưng ý nghĩ xuất gia vẫn không nguôi ngoai trong lòng thái tử.

Question: Did life beside this charming and beautiful wife make the prince happy?

Answer: Yes. The princess gave birth to a son named Rahula. But the thought of renunciation was still unsettled for the crown prince.

 1. Hỏi: Hình ảnh cuối cùng nào đã khiến thái tử quyết chí xuất gia?

Đáp: Vào một đêm nọ, thái tử bỗng thức giấc và đi dạo trong cung điện. Thái tử thấy nằm ngủ la liệt dưới sàn là các cung nữ phấn son mờ nhạt, mặt mày hốc hác, tóc rối bời, xiêm y lệch lạc…khác hẳn với những gì mà thái tử thấy ban ngày. Phải chăng đằng sau các dạ tiệc tưng bừng là đây? Phải chăng đằng sau cuộc sống vương giả là đây? Thái tử thở dài buồn bã.

Question: What was the last image that made the prince decide to become a monk?

Answer: One night, the prince woke up and went for a walk in the palace. The prince saw that, sleeping on the floor, was a person with pale lips, his face was haggard, his hair was messed up, his Siamese clothes were completely different… different from what the prince saw during the day. Was it behind the jubilant parties here? Was it the reason behind this regal life? The prince sighed sadly.

 1. Hỏi: Thái tử đã rời bỏ cuộc sống trần tục và đi vào con đường xuất gia như thế nào?

Đáp: Vào một đêm trăng, thừa dịp binh sĩ và cung nữ ngủ say. Thái tử thức dậy, nhìn vợ con rồi đi quanh giường ba vòng để từ giã, rồi ra lệnh cho Xa Nặc (Sana) thắng con ngựa Kiền Trắc (Kantaka), rồi hai thầy trò phóng ra khỏi thành.

         Thái tử nhìn vợ con lần cuối

   The prince looked at his wife and children for the last time

Question: How did the crown prince leave his family?

Answer: On a moonlit night, many male and female soldiers fell asleep. The prince woke up, looked at his wife and children, then went around the bed three times to say goodbye, before he ordered Sana to win the Kien Trac (Kantaka), and the two teachers and students came out of the city.

 1. Hỏi: Sau khi vượt qua Sông Anoma, thái tử làm gì?

Đáp: Thái tử đã cắt mớ tóc xinh đẹp của mình, trao cho Xa Nặc về trình với vua cha là thái tử đã quyết tâm lên đường tìm đạo và đừng cho người tìm kiếm. Sau đó thái tử đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo của một người dân bình thường. Lúc đó thái tử 26 tuổi.

  Thái tử cắt mái tóc gửi về cho vua cha

The crown prince cut his hair and sent it to his father

Question: After crossing the Anoma River, what did the crown prince do?

Answer: The crown prince cut his beautiful hair, gave it to Xa Nặc (Sana) to send it to his father, as the prince had decided to find the right path. The crown prince later exchanged his robe for the clothes of an ordinary citizen. At that time the prince was 26-years-old.

 1. Bước Đường Tu Chứng và Thành Đạo Sau Chín Năm
 2. The Path to Evidence and Achievement after Nine Years
 3. Hỏi: Hành trình tìm đạo ban đầu của thái tử ra sao?

Đáp: Thái tử tìm đến rất nhiều vị đạo sư uyên bác lúc bấy giờ. Thế nhưng thái tử không thỏa mãn với những lời giải thích và lối tu của họ, cuối cùng phải bỏ đi. Lúc này người ta gọi thái tử là đạo sĩ Cồ Đàm.

Question: What was the prince’s original journey to find religion?

Answer: The prince came to many learned masters at that time. But the prince was not satisfied with their explanations and practices, eventually leaving each one. At this time, the prince was known as the Cồ Đàm monk.

 1. Hỏi: Sau khi bỏ đi, thái tử gặp ai?

Đáp: Thái tử gặp năm anh em ông Kiều Trần Như (Kondanna) và cùng họ tu theo lối tu khổ hạnh.

    Thái tử tu khổ hạnh với năm anh em ông Kiều Trần Như

 The ascetic prince with his five brothers Kieu Tran Nhu

Question: After leaving, who did the prince meet?

Answer: The prince met the five brothers Mr. Kiều Trần Như (Kondanna) and joined them in the ascetic way.

 1. Hỏi: Lối tu khổ hạnh đem tới kết quả gì?

Đáp: Đưa tới thân thể hao mòn, suy yếu, chỉ còn da bọc xương và thái tử đã gục ngã.

Question: What results lead to asceticism?

Answer: Bringing to wear and tear, only the skin and bones of the crown prince collapsed.

 1. Hỏi: Ai đã cứu sống thái tử?

Đáp: Có một cô thôn nữ tên Tu-Xà-Đa đem cháo sữa vào rừng để cúng dường cho các đạo sĩ. Thấy một một người chỉ còn da bọc xương, cô nâng dậy và dâng bát cháo ấy. Ăn xong , thái tử thấy khỏe khoắn lạ thường…và thái tử bừng nở một ý nghĩ mới lạ.

     Cô thôn nữ dâng sữa cho thái tử

 The peasant girl offers milk to the crown prince

Question: Who saved the prince’s life?

Answer: There was a village girl named Tu-Xa-Da who brought milk porridge to the forest to make offerings to the monks. Seeing a person that was just skin and bones, she lifted and offered him the bowl of congee. After eating, the prince felt unusually healthy… and the prince blossomed with a new idea.

 1. Hỏi: Thái tử nghĩ gì sau khi ăn bát cháo cứu mạng?

Đáp: Thái tử thấy rằng không thể theo con đường cực đoan hành xác mà cũng không thể theo con đường thỏa mãn xác thân. Con đường đúng đắn phải theo là Trung Đạo. Từ đó thái tử từ bỏ con đường khổ hạnh và tới giờ ăn, ôm bình bát đi khất thực. Tượng của cô thôn nữ được người dân dựng tại chính nơi mà cô đã dâng sữa cho thái tử và vẫn còn tồn tại tới ngày nay.

Question: What did the crown prince think after savoring the bowl of porridge?

Answer: The prince saw that neither he could follow the extreme path of mortification, nor could he follow the path of bodily satisfaction. He found that the right path to follow is the Middle Way. Since then, the prince abandoned the ascetic way and until it was time to eat, held the alms bowl and begged for alms. The statue of the village girl was erected in the same place where she gave milk to the crown prince and still exists to this day.

 1. Hỏi: Sau khi theo con đường Trung Đạo, thái tử làm gì?

Đáp: Ngài di chuyển tới ngoại ô của Thành Vương Xá (Rājagaha) kinh đô của xứ Ma Kiệt Đà (Magadha) , nơi có sông suối, cây cối mát mẻ, ngồi dưới cội bồ đề để tu hành một mình.

  Thái tử ngồi dưới gốc cây bồ đề và đã thành Phật

 The prince sat under a Bodhi tree and became a Buddha

Question: After following the Middle Way, what did the crown prince do?

Answer: He moved to the outskirts of Thành Vương Xá (Rājagaha) the capital of Ma Kiệt Đà (Magadha), where there are rivers, streams, cool trees, to sit under a Bodhi tree to practice alone.

 1. Hỏi: Ngồi dưới gốc cây bồ đề, thái tử đã phát nguyện (thề) như thế nào?

Đáp: Thái tử nói rằng nếu ta không thành đạo thì sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này cho dù thịt nát xương tan. Quả nhiên sau 49 ngày, thái tử đã đắc quả Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó ngài 35 tuổi. Huyền thoại cũng nói rằng trước giờ thành đạo, Ma Vương và Ma Nữ kéo tới quấy phá nhưng cuối cùng Đức Phật đã chiến thắng tất cả.

Ma vương tới quấy phá thái tử trước khi tu thành Phật

The demons came to harass the crown prince before he became a Buddha

Question: Sitting under a Bodhi tree, how did the prince vow (swear)?

Answer: The prince said that if we are not enlightened, we will not leave this seat even if the flesh is broken. As expected, after 49 days, the prince attained Buddhahood, and the name Shakyamuni. He was 35-years-old at the time. The legend also says that before the enlightenment, the Demon Lord and the Witch came to harass him, but in the end the Buddha won all over.

 1. Hỏi: Thái tử đã giác ngộ và chứng đắc cái gì?

Đáp: Thái tử đã nhìn thấu suốt bản thể của vũ trụ, sự sống sự chết, khổ đau của con người cùng phương pháp diệt khổ, đưa con người tới đời sống an vui tuyệt đối gọi là Niết Bàn (Nirvana).

Question: After the prince was enlightened what did he realize?

Answer: The prince saw through the whole nature of the universe, the life of death, human suffering, and the method of eradication of suffering, bringing people to an absolute peaceful life called Nirvana.

 1. Hành Đạo / C. Action
 1. Hỏi: Ai là người đầu tiên được Phật thuyết giảng cho nghe?

Đáp: Sau khi thành đạo, Đức Phật tìm đến Lộc Uyển (Sarnath) để thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như và họ trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật.

 Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như

  Buddha preached to the five brothers Kieu Tran Nhu

Question: Who was the first person Buddha preached to listen to?

Answer: After becoming enlightened, Buddha went to Deer Park (Sarnath) to preach to the five Kiều Trần Như brothers and they became the first disciples of Buddha.

 1. Hỏi: Đức Phật còn giáo hóa những đạo sĩ nào?

Đáp: Đức Phật đã chuyển hóa những nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ như: Đạo sĩ Uruvela Kassapa thờ Thần Lửa và đạo sĩ Upaka tu lõa thể.

Question: Which other teachers who the Buddha transformed?

Answer: The Buddha transformed the famous figures of the time: the Uruvela Kassapa worships the Fire God and the naked Upaka monk.

 1. Hỏi: Hành trình truyền bá giáo pháp của ngài sau đó ra sao?

Đáp: Trong suốt 45 năm hành đạo, du hành qua nhiều đô thị lớn của Ấn Độ, Đức Phật đã thu nhận được 1250 vị đệ tử lúc nào cũng đi theo Phật. Ngoài ra Đức Phật còn hóa độ cho rất nhiều quốc vương, đại thần, thương gia, tiện dân nghèo khổ và những tín đồ Bà La Môn.

Question: What was his journey after spreading the teachings?

Answer: During 45 years of practicing, traveling through many large cities of India, the Buddha received 1250 disciples who were always following Buddha. In addition, the Buddha also transformed many monarchs, princes, merchants, impoverished people, and Brahmins.

 1. Hỏi: Có giai thoại nào đáng ghi nhớ trên bước đường truyền đạo của Đức Phật không?

Đáp: Có rất nhiều giai thoại cảm động, lạ lùng trong cuộc đời giáo hóa của Đức Phật. Thế nhưng có bốn giai thoại đặc thù được ghi nhớ nhiều nhất. Đó là việc tỷ phú Cấp Cô Độc (hay Tu Đạt) trải vàng để mua vườn ngự uyển của Thái Tử Kỳ Đà làm nơi cho Phật thuyết pháp. Rồi chuyện Phật hóa độ cho Vua A Xà Thế- người đã giết cha mình để đoạt ngôi vua. Rồi Phật hóa độ cho ông Angulimala đã giết chết 99 người và chỉ chờ giết thêm một người nữa là Đức Phật để có phép thần thông. Rồi Đức Phật hóa độ và thu nhận ông Ni Đề – người làm nghề gánh phân là nghề thấp hèn nhất Ấn Độ thời bấy giờ-làm đệ tử  vì Phật nói rằng pháp Phật không hề có thấp-cao, giàu-nghèo, sang-hèn.

    Tên cướp Angulimala toan tính giết Phật

    The bandit Angulimala attempted to kill Buddha

Question: Are there any memorable anecdotes on the Buddha’s path of conversion?

Answer: There are many moving and strange anecdotes in the life of the Buddha’s teachings. But there are four particular anecdotes that are remembered the most. One is of the billionaire Level Lonely (or Tu Dat) spreading gold to buy the royal garden of the royal prince Ky Da as a place for Buddha to preach. Then the story of Buddha’s chemical King A Xa The – who killed his father to usurp his place. Then the Buddha turned to Angulimala, who killed 99 people and waited to kill only one more for Buddha to have magical power. Then the Buddha turned and accepted Mr. Ni De – a man carrying the burden of feces as the most vile job in India at that time – as a disciple because Buddha said that the Buddha Dharma had no low-high, rich-poor, sang- cowardly.

 1. Hỏi: Dù đã thành Phật, ngài có còn nhớ tới gia đình không?

Đáp: Có. Sau bao năm xa cách, Đức Phật trở lại Thành Ca Tỳ La Vệ gặp lại vua cha, Công Chúa Gia Du  Đà La. Ngài ở lại bảy ngày, cảm hóa mọi người trong hoàng tộc và công chúa đã cho con trai là La Hầu La xuất gia theo Phật. Người em họ là ngài A Nan cũng xuất gia theo Phật.

  Công Chúa Gia Du Đà La quỳ dưới chân Phật

   Princess Gia Du Da La knelt at the feet of Buddha

Question: Even though he became a Buddha, did he still remember his family?

Answer: Yes. After many years of separation, the Buddha returned to the Bhikkhu Bodhisattva to meet with his father again, and with Princess Gia Du Da La. He stayed for seven days, inspiring everyone in the royal family and the princess to give his son, Rahula, to become a Buddhist monk. His cousin A Nan also was ordained as a Buddhist.

 1. Hỏi: Đức Phật có nhận phụ nữ vào tăng đoàn không?

Đáp: Có. Sau khi Vua Tịnh Phạn qua đời, bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề – kế mẫu của Phật – đã xuất gia và trở thành tỳ kheo ni đầu tiên trong ni đoàn của Đức Phật.

Question: Did Buddha accept women into sangha?

Answer: Yes. After the death of King Sanskrit, Maha Pajapati Gotami – the successor mother to the Buddha – became a nun and became the first bhikkhuni in the Buddha’s nunnery.

 1. Hỏi: Trong suốt 45 năm hành đạo, cuộc sống thường nhật của Phật như thế nào?

Đáp: Ngoài việc tắm giặt, làm vệ sinh, khất thực, ăn uống, Đức Phật ngủ rất ít mà dành thời giờ để ngồi Thiền, thuyết pháp, giảng dạy đồ chúng, tiếp khách và du hành thuyết pháp.

Question: During the 45 years of practicing, how was Buddha’s daily life?

Answer: In addition to washing, cleaning, alms, eating, the Buddha slept very little but spent time meditating, preaching, teaching, welcoming guests, and traveling the sermon.

 1. Hỏi: Đức Phật có của cải riêng không?

Đáp: Ngoài ba bộ áo và chiếc bình bát đựng đồ ăn, Đức Phật không cất giữ tiền bạc, không của cải riêng, không vật tùy thân nào khác, thậm chí không có giày dép, mà đi chân đất.

Question: Did Buddha have his own wealth?

Answer: In addition to his three robes and the bowl of food, the Buddha had no money, no personal possessions, no other personal belongings, not even shoes, and was always barefoot.

 1. Nhập Diệt / D. Death
 1. Hỏi: Ở tuổi 80, Đức Phật đã nói gì, làm gì trước khi nhập diệt?

Đáp: Trước đó ba tháng, Đức Phật loan báo cho mọi người biết ngày ngài nhập Niết Bàn. Lúc đó sức khỏe của Phật suy yếu lại ăn phải bát cháo nấm độc do ông Thuần Đà (Cunda) dâng cúng. Thế nhưng ngài vẫn thuyết pháp, giảng dạy và giải thích cho tăng chúng những gì còn thắc mắc hay chưa hiểu rõ.

Question: At the age of 80, what did the Buddha say and do before he died?

Answer: Three months earlier, the Buddha announced to everyone the day he entered Nirvana. At that time, the health of the Buddha weakened and he ate a bowl of poisonous mushroom porridge offered by Mr. Thuan Da (Cunda). But he still preached, taught, and explained to the monks what questions they may have or what they had not understood.

 1. Hỏi: Đức Phật nhập diệt ở đâu?

Đáp: Tại Câu Thi Na (Kusinara), giữa rừng cây Ta La, trên một tấm ván làm thành chiếc giường, Đức Phật nằm theo thế kiết tường, đầu gối lên bàn tay, nhập định và từ từ trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó là nửa đêm ngày 15 Tháng Hai, Âm Lịch (554 năm trước Tây Lịch). Huyền thoại nói rằng lúc đó Trái Đất rung chuyển. Đại chúng có mặt đều than khóc. Cả Chư Thiên cũng than khóc vì từ đây không còn một vị đạo sư mà họ thường tới nghe thuyết pháp và vấn hỏi.

                  Hình ảnh Phật trước khi nhập Niết Bàn

 Buddha image before entering Nirvana

Question: Where did Buddha die?

Answer: At Sentence Na (Kusinara), in the middle of the forest of Ta La tree, on a board made into a bed.

Buddha lay in the auspicious posture, knees on his hands, and entered samadhi, before he slowly took his final breath. That time was midnight on February 15, m Calendar (554 years before the Western Calendar). Legend says that at that time the Earth shook. The public was all in mourning. Even Chu Thien mourned because from there on there would no longer be a guru whom they could often come to hear preach the sermon and who they could question.

 1. Hỏi: Lời di giáo cuối cùng của Phật là gì?

Đáp: Đó là: “Hãy tự là ngọn đuốc soi sáng cho mình. Hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu ánh sáng hay chỗ nương tựa nào khác.”

Question: What are the last words of Buddha?

Answer: It is: “Be a torch to enlighten yourself. Take refuge in yourself. Do not seek for light or other refuge. ”

 1. Hỏi: Đức Phật nói là đã thoát vòng sinh tử, luân hồi tại sao cũng chết?

Đáp: Nếu nói rằng Đức Phật đã chết cũng đúng. Nhưng Đức Phật đã “chết” một cách khác thường, không giống như mọi người. Đức Phật vào thiền định để từ từ lìa bỏ xác thân này. Ngài đã vào cõi Hữu Dư Niết Bàn trước khi chết và sau khi bỏ xác thân ngài vào Vô Dư Niết Bàn, tức chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Chính vì thế mà chúng ta gọi Phật tịch diệt hay nhập Niết Bàn là như vậy.

Question: Buddha said that he has escaped the cycle of birth and death.

Answer: It is also true to say that Buddha died. But Buddha was “unusually dead”, unlike most people. Buddha entered meditation to slowly abandon this body. He entered the realm of Puyu Nirvana before his death and after leaving his body in the Unending Nirvana, that is the complete cessation of suffering. That’s why we say that Buddha passed away or entered Nirvana.

 1. Hỏi: Sau khi Đức Phật tịch diệt, xác của ngài được hỏa thiêu hay chôn cất?

Đáp: Xác của ngài được hỏa thiêu theo lễ Trà Tỳ. Những gì còn lại sau khi thiêu gọi là Xá Lợi, được chia đều cho các vương quốc để thờ phụng. Ngày nay, Vườn Lâm Tỳ Ni (nơi Đức Phật đản sinh), Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật thành đạo), Vườn Lộc Uyển (nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên) và Thành Câu Thi Na (nơi hỏa thiêu thân xác Đức Phật) là những thánh tích thu hút cả triệu người hành hương mỗi năm.

    Hình ảnh chia xá lợi Phật giữa các vương quốc

 Images of Buddha relics shared among the kingdoms

Question: After the Buddha passed away, was his body cremated or buried?

Answer: His body was cremated according to the Tea Ceremony. What was left after the cremation was called Xa Loi, divided equally among the kingdoms for worship. Today, at the Garden of Lumbini (where the Buddha was born), Bodhgaya (where the Buddha was enlightened), Deer Park (where the Buddha preached for the first time), and Genghisiddha (where the cremation took place) Buddha corpses are relics that attract millions of pilgrims every year.

 1. Sự Lan Tỏa Của Đạo Phật / E. The Propagation of Buddhism
 2. Hỏi: Sau khi Đức Phật qua đời, tình hình tăng đoàn và Phật Giáo ra sao?

          Đáp: Sau khi Đức Phật qua đời, các đệ tử của Phật nhóm họp lại để đúc kết kinh điển, học thuộc lòng và khoảng 200 năm sau mới có chữ viết Pali ở Nam Ấn Độ và Sanskrit ở bắc Ấn Độ để ghi chép thành kinh sách. Nhóm đi về phía bắc hình thành tông phái Đại Thừa (Mahayana) và nhóm đi về phía nam hình thành tông phái Tiểu Thừa (Theravada).

              Hình ảnh kết tập kinh điển  / Images of classics

Question: After Buddha passed away, what was the situation of the sangha and Buddhism?

Answer: After the Buddha’s death, the disciples of the Buddha gathered to summarize the scriptures and memorize them. It took only about 200 years before Pali was written in South India and Sanskrit in northern India to record it into scriptures. One group traveled north to form the Mahayana sect and another group headed south, forming the Theravada school.

 1. Hỏi: Có sự khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa không?

Đáp: Có. Nhưng không nhiều. Nếu có khác biệt chỉ là phương thức hành đạo, nghi thức tụng niệm. Tất cả đều tu theo kinh giáo của Phật. Tất cả đều thành Phật. Do đó ngày nay người ta có khuynh hướng bỏ hai chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa và thay bằng Nam Tông và Bắc Tông hoặc Nam Truyền và Bắc Truyền.

Question: Is there a difference between Mahayana and Theravada?

Answer: Yes. But not much. If there is a difference, it is only the method of practice and the ritual of chanting. All follow the Buddhist scriptures. All became Buddhas. Therefore, people today tend to remove the words Mahayana and Theravada and replace them with Mahayana Buddhism and Theravada Buddhism.

 1. Hỏi: Sau 2563 năm (tính đến năm 2019) Đạo Phật đã truyền tới những quốc gia nào?

Đáp: Các vị sư đi về phía bắc đã đưa Phật Giáo tới Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Ở Trung Á có Pakistan, Afghanistan. Thế nhưng khi Đại Thừa vào Tây Tạng lại hình thành hệ phái Kim Cương Thừa và Kim Cương Thừa đã tạo ảnh hưởng rất lớn tại vùng Nam Á nằm ở phía nam nước Nga. Còn các vị sư đi về phía Nam đã đưa đạo Phật tới Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thậm chí tới Nam Dương (suy tàn khi Hồi Giáo tới đây vào Thế Kỷ XIII).

    Một tu viện cổ của Phật Giáo tại Pakistan (Hồi Quốc)

  An ancient monastery of Buddhism in Pakistan (Islam)

Question: After 2563 years (as of 2019) to what countries has Buddhism spread?

Answer: The monks traveling north have brought Buddhism to Nepal, Tibet, Mongolia, China, Korea, Japan, and Vietnam. In Central Asia, there is Pakistan and Afghanistan. But when the Mahayana entered Tibet, they formed the Vajrayana and Vajrayana sects, which had a great influence in South Asia in southern Russia. The monks who went to the south brought Buddhism to Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, and Cambodia, as well as Indonesia (waning when Islam arrived in the 13th century).  

 1. Hỏi: Tại sao Đạo Phật suy tàn ở Ấn Độ?

Đáp: Có ba nguyên do. Đạo Phật làm trở ngại cho chủ trương phân chia giai cấp của Bà La Môn mà hầu hết vua quan cai trị toàn cõi Ấn Độ bấy giờ đều là tín đồ Bà La Môn. Đạo Phật chưa phát triển thành Giáo Hội nhập thế mà chỉ thành lập các tu viện hoặc vào hang động để ẩn tu, do đó không có sức mạnh chính trị. Sự xâm lăng của Hồi Giáo vào Thế Kỷ thứ VII đã quét sạch Phật Giáo và thậm chí làm lung lay cả Ấn Độ Giáo. Thế nhưng ngày nay Phật Giáo đang lần lần hồi sinh xuyên qua hàng trí thức và giai cấp Thủ Đà La (Dalit/ tiện dân) quy y hàng loạt theo Phật Giáo.

Phế tích của Đại Học Nalanda, Ấn Độ

Ruins of Nalanda University, India

Question: Why did Buddhism decline in India?

Answer: There are three reasons. Buddhism interfered with Brahmin’s policy of class division, and most of the rulers who reigned over all of India at that time were Brahmanists. Buddhism has not yet developed into an immersive Church, but has established monasteries or caves to retreat, so there is no political power. Islamic aggression in the 7th century wiped out Buddhism and even shook Hinduism. But Buddhism is now reviving through the ranks of the intellectuals and the Thu Da La class (Dalit / untouchables) in a series of refuge in Buddhism.

 1. Hỏi: Còn Đạo Phật trên thế giới bây giờ ra sao?

Đáp: Theo Wikipedia thì hiện nay trên thế giới có 520 triệu tín đồ Phật Giáo. Thực ra con số này có thể lên tới cả tỷ người nếu Trung Quốc chấp nhận con số thống kê không vì mục tiêu chính trị. Tuy nhiên tư tưởng và tín ngưỡng Phật Giáo đang thấm dần vào xã hội Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu và Âu Châu và con số tín đồ theo Phật tăng nhanh mỗi năm, đặc biệt trong giới thổ dân Da Đỏ Mỹ Châu. Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị sư có ảnh hưởng mạnh nhất tại Hoa Kỳ. Mới đây tại Thành Phố Richmond, bắc California một phần của một con đường đã được đặt tên là Dalai Lama.

Chùa Tam Chúc, Hà Nam khánh thành năm 2019 được coi là lớn nhất thế giới

Tam Chuc Pagoda, Ha Nam inaugurated in 2019 is considered the largest in the world

Question: What does Buddhism look like in the world now?

Answer: According to Wikipedia, there are 520 million Buddhists in the world today. In fact, this number could reach a billion people if China accepted the statistics for non-political purposes. However, Buddhist ideas and beliefs are gradually permeating into American society, as well as into Canada, Australia, and Europe, and the number of Buddhists following the Buddha is increasing rapidly every year, especially among American-Indian peoples. The Dalai Lama is the most influential monk in the United States. Recently, in the City of Richmond, northern California, part of a road has been named the Dalai Lama.

 1. Di Sản của Đức Phật
 2. The Heritage of Buddha
 1. 47. Hỏi: Nét đặc thù nổi bật nhất của Đạo Phật là gì?

        Đáp: Đạo Phật có 7 nét đặc thù như sau:

            -Là đạo nhân bản, lấy con người làm gốc.

            -Là đạo của Trí Tuệ. Từ trí tuệ mà đi lên giáo pháp chứ không dựa vào Thần Linh để thành lập tôn giáo.

-Là đạo của Hòa Bình. Đạo Phật chủ trương bất bạo động. Người theo Phật phải loại bỏ mọi ý nghĩ bất thiện ngay trong đầu óc mình.

            -Là đạo thực tiễn. Người tu theo Phật có thể hưởng hạnh phúc ngay bây giờ và nơi đây (here now) chứ không phải đợi chết đi mới có.

            -Là đạo của Từ Bi. Người tu hành theo Phật phải xót thương đồng loại và cả loài thú vật.

            -Là đạo bảo vệ môi trường, sống hòa hợp với thiên nhiên.

Question: What is the most distinctive feature of Buddhism?

Answer: Buddhism has seven characteristics, as follows:

-A human clone, taking people as the root.

-The religion of Wisdom. From wisdom that goes up to the doctrine, not relying on the Spirit to establish religion.

-The religion of peace. Buddhism advocates for non-violence. The Buddha must eliminate all unwholesome thoughts in his mind.

-Practical practice. A Buddhist monk can enjoy happiness right now and here (here now). You don’t have to wait to die.

-The religion of Mercy. People who practice Buddhism follow the practice of mercy towards fellow humans and animals.

-First protect the environment; live in harmony with nature.

 1. Hỏi: Về phương diện xã hội, chủ trương của Đức Phật như thế nào?

      Đáp: Trong Đạo Phật:

-Không kỳ thị chủng tộc, mọi chủng tộc đều bình đẳng.

-Không kỳ thị phái tính. Nam nữ đều bình đẳng.

-Phá bỏ giai cấp trong xã hội.

-Không bạo động, không chiến tranh cho nên Đạo Phật là đạo của Hòa Bình.

-Mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi quốc gia nên giải quyết mọi mâu thuẫn qua đối thoại trong tinh thần Lục Hòa.

-Khuyến khích ăn chay để bảo vệ trái đất.

-Bảo vệ các loài muông thú trong tinh thần Từ Bi vì thú vật cũng có cuộc sống và tình cảm như chúng ta.

Question: Socially, what is the intention of the Buddha?

Answer: In Buddhism:

-No racial discrimination, all races are equal.

-Not discriminatory per gender. Men and women are equal.

-Remove classes in society.

-Not violent, no wars, so Buddhism is the religion of Peace.

-All organizations, and countries should resolve all conflicts through dialogue in the spirit of harmony

-Encourage vegetarianism to protect the Earth.

-Protect animals in the spirit of Mercy because animals also have life and affection as we do.

 1. Hỏi: Ngoài cương vị giáo chủ của một tôn giáo, Đức Phật còn có những đặc thù gì nữa không?

Đáp: Có. Đức Phật còn là một triết gia, một nhà tâm lý, một nhà giáo dục vĩ đại, một người cha lành và là sứ giả của hòa bình. Ngoài ra, Đức Phật còn là người kể chuyện (storyteller) rất tài tình.

Question: Besides being the leader of a religion, does the Buddha have any other special features?

Answer: Yes. The Buddha was also a philosopher, a psychologist, a great educator, a good father, and a messenger of peace. In addition to all these traits, the Buddha was also a very talented storyteller.

 1. Hỏi: Một số người ngoại đạo hoặc không hiểu về đạo Phật nói rằng đạo Phật yếm thế. Điều đó có đúng không?

       Đáp: Không. Đạo Phật chủ trương giúp con người vơi bớt khổ để tiến tới an vui. Đạo Phật còn cổ vũ hòa bình cho nhân loại, như thế làm sao có thể nói đạo Phật yếm thế?

Question: Some non-Buddhists who do not understand Buddhism say that Buddhism is cynical. Is that true or not?

Answer: No. Buddhism advocates for people to reduce suffering in order to progress to peace. Buddhism also promotes peace for humanity, so how can we possibly say that Buddhism is cynical?

 1. Hỏi: Nhân-Quả trong đạo Phật là gì?

      Đáp: Là mình sẽ gánh chịu tất cả những gì mình làm. Làm thiện đưa tới kết quả tốt. Làm xấu đưa tới kết quả xấu.

Question: What is cause and effect in Buddhism?

Answer: I will bear everything I do. Doing good deeds lead to good results. Doing bad actions results in bad consequences.

 1. Hỏi: Đức Phật có thể cứu rỗi linh hồn tôi không?

Đáp: Đức Phật dạy rằng không một ai có thể cứu rỗi linh hồn cho người khác. Đức Phật chỉ nói ra những phương pháp để chúng ta tự làm cho tâm hồn/đầu óc chúng ta trở nên thánh thiện. Linh hồn chỉ được cứu rỗi/thanh thản khi chúng ta sám hối và làm điều lành. Thần Linh muốn thánh thiện cũng phải làm điều lành.

Question: Can Buddha save my soul?

Answer: Buddha taught that no one can save souls for others. Buddha just provided methods for us to make our souls / minds holy. The soul is only saved / serene when we repent and do good things. The Spirit who wants to be holy must also do good things.

 1. Hỏi: Sau khi chết, con người đi về đâu?

      Đáp: Nếu là Phật, Bồ Tát và A La Hán thì sẽ không còn tái sinh. Còn ngoài ra, sau khi chết, chúng ta  sẽ đi vào một thế giới đúng với những gì mà chúng ta làm trong kiếp này.

Question: Where do people go after death?

Answer: If it is Buddha, Bodhisattva and Arhat, there will be no more rebirth. Also, after death, we will enter a world that is exactly what we do in this life.

 1. Hỏi: Trong một số bộ kinh, Đức Phật có nói tới Trời, Quỷ Thần, A Tu La. Vậy thì Quỷ Thần có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta không?

      Đáp: Không. Quỷ Thần vẫn còn xoay vòng trong sinh tử, luân hồi và không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta. Thờ cúng, van vái Quỷ Thần là mê tín và hy vọng hão huyền. Con người đã vái lạy Thần Linh cả mấy ngàn năm nay nhưng khổ đau, bệnh tật, chiến tranh vẫn còn nguyên đó.

Question: In some sutras, the Buddha mentioned God, Demon God, and Amitabha. Do any of these affect our lives?

Answer: No. The Magic God is still spinning in samsara, samsara and has no effect on the fights in our lives. Worship, vain praying to the Magic God is superstition and illusory hope. Humans have staggered the Spirit for thousands of years, but suffering, sickness, and war are still there.

 1. Hỏi: Trong đời sống hằng ngày, muốn có hạnh phúc và an lành, người Phật tử phải làm gì?

     Đáp: -Dùng Trí Tuệ để quán xét mọi sự việc xảy ra chung quanh mình.

              -Dùng Từ Bi để đối xử với mọi người.

Question: What should Buddhists do in their daily life, if they want to be happy and peaceful?

Answer: -They should use Wisdom to contemplate everything that happens around them.

         -They should use Compassion to treat other people.

 1. Hỏi: Làm hế nào để trở thành một Phật tử đúng nghĩa?

     Đáp: Người Phật tử mọi lứa tuổi, phải tuân thủ năm giới cấm sau đây:

-Không sát sinh

-Không tà dâm

-Không nói dối

-Không trộm cắp

-Không uống rượu, sử dụng xì -ke ma túy

-Và thường xuyên hành Thiền hoặc niệm Phật, đi lễ chùa để tâm hồn thanh thản, bớt lo âu, kiềm hãm bớt những tư tưởng bạo động trong đầu óc mình.

Question: How do you become a true Buddhist?

Answer: Buddhists of all ages must abide by the following five precepts:

-No killing

-No adultery

-Do not lie

-Do not steal

-Do not drink alcohol or use drugs

And often meditate or recite the Buddha’s name, go to the temple ceremony to calm the mind, reduce anxiety, curb violent thoughts in their mind.

 1. Hỏi: Thanh thiếu niên muốn tu theo Phật cần tìm đến nơi nào?

     Đáp: Nên tìm đến các Gia Đình Phật Tử có tại các chùa để vừa vui chơi, vừa học hỏi thêm về Phật pháp. Nếu không có Gia Đình Phật Tử thì tìm tới các Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử  là môi trường vô cùng hữu ích cho tuổi trẻ.  Theo đạo Phật chúng ta không mất gì mà lại được nhiều lợi lạc như:

Chúng ta yêu đời.

            -Trí tuệ chúng ta mở mang

            -Đầu óc chúng ta thanh thản để có thể ứng phó với cuộc sống đang mỗi lúc mỗi căng thẳng và khó khăn.

            -Ta thân thiện với mọi người.

-Mọi người có thể là bạn ta.

            -Ta vui vẻ đóng góp thiện nguyện với xã hội.

            -Gia đình chúng ta an vui.

            -Ta là người biết bảo vệ môi trường và cuộc sống tốt đẹp cho thế hệ con cháu mai sau.

Question: Where do young people who want to practice Buddhism look for Buddhists to follow?

Answer: Buddhists should be found at temples to have fun and learn more about Dharma. If there is no Buddhist Family, then going to the Youth Buddhist Club is an extremely useful environment for young people. According to Buddhism, we do not lose anything but gain many benefits such as:

-Love for life.

– The wisdom we develop

– Our minds are at peace in order to cope with life, which can be stressful and difficult at times.

– Becoming friendly to people.

– Everyone can be their friend.

– Happiness to contribute to society.

– Having a happy family.

– Becoming a person who knows how to protect the environment and the good life for future generations.

 1. 58. Hỏi: Để đạt được những mục đích nói trên, người Phật tử trẻ nên sống như thế nào?

       Đáp: Phật tử trẻ nên:

-Tránh xa cần sa, ma túy, rượu, thuốc lá và những chất say.

-Tránh xa súng đạn.

-Tránh xa băng đảng, bạn xấu và gần gũi những bạn tốt. Bạn tốt là bạn giúp ta trong việc học, nghề nghiệp và nói cho ta biết những gì đúng-sai.

-Tụ tập ăn nhậu, tác dóc, đi lang thang, lái xe đua lượn trên đường phố… không đem lại lợi ích gì mà chỉ là những nguy cơ.

-Vào phòng trà, ca vũ, hát Karaoke, nghe nhạc Bolero ủy mị… không phải là thú  giải trí lành mạnh.

-Đừng nghĩ rằng cha mẹ là cản trở cho bước đường tiến thân của mình. Trong cuộc đời này tất cả mọi người – kể cả vợ hay chồng- đều có thể lừa dối và phản bội mình. Riêng cha mẹ thì không bao giờ phản bội con cái. Cho nên chữ Hiếu phải là công hạnh hàng đầu của người Phật tử.

-Không nên vào Facebook hay Twitter để tranh luận hoặc xem cho biết vì Facebook và Twitter không phải là nơi trau dồi kiến thức mà chỉ là những sự kiện và tin tức làm chúng ta nhức đầu thêm. Cả ngày vào Facebook để theo dõi, bình luận là sống với một thế giới giả tạo (ảo) không dính líu gì tới cuộc sống thực của mình.

-Tránh hoặc bớt chơi games vì trò giải trí này làm chúng ta mất thời giờ và không tăng trưởng kiến thức.

-Không nên coi các phim ảnh bạo lực hay mang tính sầu thảm, chán đời.

-Học chăm nhưng không quá độ để bảo vệ sức khỏe.

-Nếu có dịp nên du lịch những nơi như đền đài, khu di tích lịch sử, biển, hồ, rừng, đại học danh tiếng v.v… để mở mang kiến thức và cho tâm hồn thanh thản.

-Nên tập thể dục, thể thao, chạy bộ, bơi lội, lướt sóng…

-Âm nhạc và hội họa, viết văn, làm thơ cũng giúp chúng ta giữ được thăng bằng đầu óc.

-Nếu có chuyện gì khó giải quyết nên tìm một nơi yên tĩnh hay đến chùa…ngồi kiết già hay bán già hít vào thật sâu rồi thở ra (quán sổ tức) một lúc…sẽ thấy tâm địa bình ổn và sẽ có giải đáp hợp lý.

-Nếu chưa tìm ra giải pháp hợp lý thì nên thưa hỏi thầy hoặc sư cô giúp cho ý kiến.

-Nhớ đừng quyết định một cái gì quá vội vã.

-Nên nhớ đời này ai cũng gặp lúc khó khăn, không phải riêng mình.

-Phải nhớ đời này vốn Vô Thường. Hạnh phúc cũng sẽ qua đi. Khổ đau cũng sẽ qua đi. Cho nên không quá vui với hạnh phúc và không tuyệt vọng khi gặp khổ đau.

-Không bao giờ để thời gian qua đi một cách uổng phí.

-Đừng bao giờ đánh mất nghị lực. Cơn mưa làm đám cỏ, luống rau gục xuống. Nhưng khi mưa tạnh, nắng lên, cỏ và rau lại đứng dậy và vươn thẳng.

-Do đó phải luôn luôn hy vọng và yêu đời.

Question: How should young Buddhists live to achieve these goals?

Answer: Young Buddhists should:

– Avoid marijuana, drugs, alcohol, cigarettes, and other intoxicants.

– Stay away from guns.

– Avoid gangs and bad friendships. Good friends are those who help us with our studies and careers and tell us what is right and wrong.

– Not to gather for drinking, acting, wandering, driving on the street… there is no benefit to these activities; only risks.

– Not go to tea rooms, dance, sing karaoke, listen to mushy Bolero music… These are not  healthy forms of entertainment.

– Not think that their parents are hindering their progress. In this life, all people – including spouses – can deceive and betray. Parents never betray their children. So the word Hieu must be the leading virtue of Buddhists.

– Not go onto Facebook or Twitter to argue or watch arguments, because Facebook and Twitter are not places to cultivate knowledge but only events and news that give us more headache. Spending all day on Facebook watching and commenting that living with a (virtual) world has nothing to do with real life.

– Avoid or reduce game play because this entertainment makes us lose time and does not increase our knowledge.

– Not watch violent or depressing movies.

– Study hard but not excessively to protect their health.

– If they have the opportunity to travel to places like temples, historical sites, beaches, lakes, forests, famous universities, etc., expand their knowledge and peace of mind.

– Exercise, do sports, go jogging, swimming, surfing…

– Do music and paint, write; writing poems also helps us keep our mind balanced.

– If there is something difficult to solve, find a quiet place or go to the temple… sit cross-legged or semi-old, take a deep breath and exhale (instant shop) for a while… they will find the mind calm and have a reasonable answer.

– If they have not found a reasonable solution, ask their teacher or nun for advice.

– Remember not to decide something too hastily.

– Remember this life is difficult for everyone at times, not just for themselves.

– Remember this life is impermanent. Happiness will also pass. Suffering will also pass. So it is not too happy during happiness, and not full of despair when suffering.

– Never let time pass wastefully.

– Never lose their energy. The rain made the grass, the beds of vegetables collapsed. But when the rain stopped, the sun went up, the grass and vegetables stood up and straightened again.

– Always remain hopeful and love life.

 1. Hỏi: Người Phật tử trẻ có nên ăn chay không?

      Đáp: Đạo Phật không buộc tín đồ phải ăn chay, ngoại trừ tăng/ni. Thế nhưng người Phật tử nên ăn chay   mỗi tháng hai lần vào ngày Rằm và Mùng Một và nhất là ngày Phật Đản.

Question: Should young Buddhists be vegetarian?

Answer: Buddhism does not force followers to be vegetarian, except monks / nuns. But Buddhists should eat vegetarian twice a month on the Full Moon Day and the First and especially Buddha’s Birthday.

 1. Hỏi: Phật tử trẻ có nên thường xuyên đến chùa?

   Đáp: Đạo Phật không buộc Phật tử phải thường xuyên đến chùa. Nếu bận việc học hoặc công ăn việc làm mà không đến chùa thường xuyên  – thì ít ra cũng phải đến chùa trong các ngày Phật Đản hay Lễ Vu Lan. Còn là đoàn viên GĐPT thì dĩ nhiên sẽ tới chùa mỗi tuần.

Question: Should young Buddhists visit the temple often?

Answer: Buddhism does not force Buddhists to go to temples often. If you’re busy with studies or jobs and can’t come to the temple often – you at least have to go to the temple on Buddha’s Birthday or Yulanpen Festival. As a member of the GĐPT, of course, he will come to the temple every week.

Sau cùng:

Chúng ta tri ân Thái Tử Tất Đạt Đa đã dũng mãnh xuất gia, thành Phật rồi để lại một kho tàng vô giá về triết học, tư tưởng, xây dựng một tôn giáo vô cùng tốt lành cho nhân loại mà giáo lý ấy trải qua hơn 2500 vẫn phù hợp với thời đại và sẽ còn tồn tại tới muôn ngàn thế hệ mai sau.

                                        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca  Mâu Ni Phật

Thiện Quả Đào Văn Bình

(Hình ảnh minh họa lấy ra từ trang tin Three Gems)

We are grateful to Prince Siddhartha for his bravery of renunciation, becoming a Buddha, and leaving behind an invaluable treasure of philosophy, thought, and building an extremely good religion for mankind through more than 2500 years, which is still suitable for the current era and which will exist for thousands of generations to come.

                                        Namo Shakyamuni Buddha

Thien Qua Dao Van Binh

(Image taken from the Three Gems website)

Đức Phật Thích Ca

Phần I: Sơ Sinh

 1. Thân Thế
 2. Ngày và Nơi Sinh
 3. Xem tướng, đặt tên

Phần II: Tuổi Trẻ

 1. Hội đầu xuân
 2. Đời sống trong hoàng cung
 3. Đời sống ngoài hoàng cung

Phần III: Xuất gia

 1. Tìm đạo
 2. Tu khổ hạnh
 3. Thành Đạo

Đức Phật Thích Ca

Từ Sơ Sinh đến Thành Đạo

Phần I: Sơ Sanh

Thân Thế:

Đức Phật có tên là Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) con vua Tịnh Phạn (Suddodana), thuộc bộ tộc Thích Ca (Sakya) và mẹ là hoàng hậu Ma Da (Maha Maya). Kinh thành của bộ tộc Thích ca là Ca Tì La Vệ (Kapilavatthu) nằm về phía nam của Nepal, nước Ấn Độ.

Ngày và Nơi Sinh

Khi gần đến ngày sinh thái tử, hoàng hậu Ma Da trở về quê mẹ. Trên đường đi hoàng hậu dừng chân nghỉ tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) và sinh thái tử nơi này. Ngày đó đúng vào ngày trăng tròn tháng Vesak của Ấn Độ, tức ngày trăng tròn tháng 5 năm 624 trước tây lịch. Bảy ngày sau khi sinh hoàng hậu Ma Da qua đời. Thái tử được dì là hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Maha Pajapati Gotami) nuôi dưỡng.

Xem Tướng, Đặt Tên

Hay tin thái tử ra đời, Đạo sĩ A Tư Đà (Asita) và cũng là nhà tiên tri thời đó xin vào xem tướng của Thái tử. Đạo sĩ nêu lên 32 tướng tốt của thái tử và đoán rằng: Ngài sẽ không trở thành vua của một nước mà sẽ thành một vĩ nhân của cả nhân loại. Đạo sĩ A Tư Đà khóc và nói thêm: Vì tuổi già nên không thể sống để nghe lời dạy cao quý của bậc siêu nhân kia.

Sau đó một buổi lễ đặt tên cho thái tử được tổ chức tại hoàng cung. Tên đầy đủ của thái tử là: Cồ Đàm Thích Ca Sĩ Đạt Ta (Gotama Sakya Siddhattha).

Phần II: Tuổi Trẻ

Hội Đầu Mùa

Hằng năm, để bắt đầu vụ mùa, những bộ tộc thuộc Ấn Độ cổ xưa thường tổ chức Hội Đầu Mùa. Mọi người vui chơi, no say trước khi bắt tay làm việc cho mùa trồng trọt mới. Tại một hội đầu mùa này, khi còn rất trẻ, khoảng 6 tuổi. Thái tử đã rời đám đông nhộn nhịp để tìm tới gốc cây ngồi suy tư và thực hành pháp quán hơi thở của thiền định. Khi vua Tịnh Phạn nhìn thấy hình ảnh đẹp này, Vua đã chắp tay vái chào.

Đời Sống Trong Hoàng Cung

Thái tử lớn lên với sự giáo dục toàn diện, cả văn lẫn võ. Vua Tịnh Phạn muốn thái tử rời xa đường tu hành mà trở thành người kế vị vương quyền. Ngài xây cho thái tử những cung điện hợp với bốn mùa trong năm để ở. Chọn cung nữ hầu hạ ngày đêm. Thức ngon vật lạ không thiếu món gì. Nhất là vua cha đã cho thái tử lập gia đình lúc 16 tuổi, với công chúa Da Du Đà La (Yasodhara) mà sau này sanh cho thái tử một người con tên là La Hầu La (Rahula).

Mặc dù sống một đời sống dư thừa về vật chất nhưng thái tử vẫn không ngừng tìm hiểu về đời sống thực của chúng sinh.

Đời Sống Ngoài Hoàng Cung

Rất nhiều lần được phép ra ngoài thành thái tử nhận thấy rằng con người muốn có thức ăn áo mặc thì phải làm lụng cực khổ. Đâu đây nông dân vỡ đất trồng trọt, dưới ánh nắng nóng như lửa đốt. Lưỡi cày xới lên những côn trùng đang yên ổn sống dưới lớp đất kia; rồi trên cao con chim sà xuống cắp đi những côn trùng đang quằn quại. Vì sự sống mà chúng sinh phải ăn thịt lẫn nhau. Thêm nữa, thái tử nhận thấy con người ai cũng phải già đi: mắt mờ, tai điếc, tay không cầm nổi đồ dùng, chân đi không vững…

Già thì khổ. Bệnh hoạn cũng không từ ai. Nơi này một em bé đang rên la với những đau đớn thể xác, nơi kia một người lớn tuổi đang nằm với thân hình chỉ còn da bọc xương. Bệnh thì khổ. Và cái chết cũng sẽ đến với mọi người. Một đám tang đi qua, hình ảnh người thân khóc than đưa tiễn người chết càng làm cho thái tử xúc động. Chết thì khổ.

Bên cạnh những nỗi khổ này. Thái tử thấy có những người sống một cách trầm tĩnh, thong dong như vượt qua những đen tối của cuộc đời. Đó là những đạo sĩ, người từ bỏ mọi danh lợi, phát nguyện tu hành, giúp con người bớt khổ.

Phần III: Xuất gia

Tìm Đạo:

Cứ mỗi lần Thái tử nhìn thấy cảnh sống thực ngoài thành là lòng thương chúng sanh càng lớn mạnh. Và cuối cùng ngài quyết chí ra đi tìm đạo để giúp chúng sanh thoát cảnh sinh, già, bệnh, chết. Lúc Thái tử được 29 tuổi, vào một đêm thanh vắng ngài cùng người hầu cận thân tín là Xa Nặc (Channa) cùng cưỡi ngựa Kiền Trắc (Kanthaka) từ bỏ cung điện, gia đình, bắt đầu cuộc tìm kiếm chân lý giải thoát. Sau khi vượt sông Anoma (Naranjara), Ngài cắt tóc, trút bỏ cẩm bào, trao kiếm cho Xa Nặc đem về. Ngài khoác lên mình tấm y vàng nguyện sống đời tu sĩ. Hôm ấy nhằm ngày 8 tháng 2 Âm lịch.

Trên đường tìm đạo, Thái Tử đã tìm học những vị thầy danh tiếng như: Alarana Kalama, Uddaka Ramaputta, nhưng ngài vẫn thấy đó không phải là chân lý cao tột mà ngài hằng thao thức.

Tu Khổ Hạnh

Từ giả thầy, ngài chọn phương pháp tu khổ hạnh. Chính trong thời gian này ngài gặp 5 đạo sĩ là: Kiều Trần Như (Kondanna) Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji đang tìm ngài để xin tu học.

Sau sáu năm tu khổ hạnh với anh em Kiều Trần Như. Thân thể ngài như một bộ xương, tinh thần cạn kiệt. Đến một ngày không còn sức để đi, nằm như một xác chết bên giòng Ni Liên Thuyền, ngài được một người chăn bò cứu tỉnh bằng bát sữa của mình. Điều này đã cho Đạo sĩ Cồ Đàm nhận thấy rằng muốn đạt chân lý thì phải tránh xa những cực đoan trong đời sống: Ngài đã từ bỏ đời sống sung túc và bây giờ cũng phải từ bỏ lối sống khổ hạnh: Con đường cần chọn là Trung Đạo.

Thành Đạo

Sau khi tắm rửa và tìm một nơi thanh tịnh. Ngài quyết định nhận thực phẩm cúng dường hằng ngày của các em bé chăn bò. Dưới tàng cây lớn ngài phát nguyện: Nếu không đạt thành chánh quả, quyết không rời khỏi nơi này.

Sau liên tiếp 49 ngày nhập định thiền quán, ngài đã thấy suốt những khoảng đời quá khứ của mình. Trí hiểu biết này gọi là Túc Mạng Minh. Rồi tiếp đến Ngài thấy rõ bản thể và nguyên nhân tạo nên vũ trụ này. Trí hiểu biết này gọi là Thiên Nhãn Minh. Và cuối cùng, ngài thấy rõ nguồn gốc đau khổ và phương pháp dứt trừ những đau khổ ấy. Trí hiểu biết này gọi là Lậu Tận Minh. Hôm ấy nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch.

Từ đó, loài người tôn xưng ngài là: Bậc Giải Thoát (Buddha). Người Tàu phiên âm là Phật Đà. Người Việt nam gọi là Bụt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments