Bầu cử: Các dự luật bạn cần phải biết (Phần 2)

DỰ LUẬT 16: CHO PHÉP SỰ ĐA DẠNG NHƯ LÀ MỘT YẾU TỐ TRONG NHỮNG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM, GIÁO DỤC, VÀ HỢP ĐỒNG CÔNG CỘNG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

PHẦN TÓM LƯỢC :

 Cho phép chính sách của chính quyền khi thực hiện việc quyết định trong việc xem xét về chủng tộc, giới tính, màu da, dân tộc, hoặc nguồn gốc quốc gia nhằm giải quyết sự đa dạng bằng cách bãi bỏ điều khoản hiến pháp ngăn cấm các chính sách đó. Tác Ðộng Tài Khóa: Không có tác động tài khóa trực tiếp đối với các tổ chức tiểu bang và địa phương. Tác động của dự luật này phụ thuộc vào sự lựa chọn trong tương lai của các tổ chức chính quyền tiểu bang và địa phương và hoàn toàn chưa biết rõ.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

CÓ: Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Các tổ chức tiểu bang và địa phương có thể xem xét về chủng tộc, giới tính, màu da, dân tộc và nguồn gốc quốc gia trong giáo dục công, việc làm công và hợp đồng công trong phạm vi cho phép theo luật liên bang và tiểu bang.

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Lệnh cấm hiện hành đối với việc xem xét về chủng tộc, giới tính, màu da, dân tộc và nguồn gốc quốc gia trong giáo dục công, việc làm công và hợp đồng công sẽ vẫn có hiệu lực.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ: Dự Luật 16 mở rộng cơ hội bình đẳng cho tất cả người dân California, tăng khả năng tiếp cận mức lương công bằng, việc làm tốt và trường học chất lượng cho tất cả mọi người. Dự Luật 16 chống phân biệt đối xử về mức lương và phân biệt chủng tộc có hệ thống, mở racơ hộicho phụ nữ và người da màu. Được Ủng Hộ bởi Liên Đoàn Nữ Cử Tri California, Liên Đoàn Giáo Viên California, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thiểu Số và các nhà lãnh đạo giáo dục đại học của tiểu bang. Vote YesOnProp16.org

PHẢN ĐỐI: Các Chính Trị Gia muốn tước bỏ Hiến Pháp của chúng ta về việc cấm phân biệt đối xử và đối xử ưu đãi dựa trên chủng tộc, giới tính, màu da, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia. Họ muốn ưu đãi những người họ ưa thích. Nếu có điều gì là cơ bản trong xã hội của chúng ta thì đó là tiểu bang phải đối xử bình đẳng với tất cả người dân California. BỎ PHIẾU KHÔNG

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ: Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 16, Cơ Hội cho Tất Cả Các Liên Minh 1901 Harrison Street, Suite 1550 Oakland, CA 94612 (323) 347-1789 info@voteyesonprop16.org VoteYesOnProp16.org

PHẢN ĐỐI: Ward Connerly, Chủ tịch Gail Heriot và Manuel Klausner, Đồng Chủ Tọa Người Dân California ủng hộ Quyền Bình Đẳng Bỏ Phiếu Không cho Dự Luật 16 P.O. Box 26935 San Diego, CA 92196 info@californiansforequalrights.org https://californiansforequalrights.org/

DỰ LUẬT 17: PHỤC HỒI QUYỀN BỎ PHIẾU SAU KHI ĐÃ MÃN ÁN TÙ. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

PHẦN TÓM LƯỢC

 Phục hồi quyền bỏ phiếu sau khi đã mãn án tù đối với những người đã bị mất quyền bỏ phiếu trong khi thụ án tù. Tác Ðộng Tài Khóa: Chi phí hàng năm của quận, có thể là hàng trăm ngàn mỹ kim trên toàn tiểu bang, cho việc ghi danh cử tri và các tài liệu lá phiếu. Tiểu bang tốn một lần, có thể là hàng trăm ngàn mỹ kim, cho thẻ ghi danh cử tri và hệ thống.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

: Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Những người được ân xá của tiểu bang là công dân Hoa Kỳ, người dân sinh sống tại California, và ít nhất 18 tuổi sẽ có thể bỏ phiếu, nếu họ đăng ký bỏ phiếu.

KHÔNG: Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Những người được ân xá của tiểu bang sẽ tiếp tục không được bỏ phiếu tại California.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ: Dự Luật 17 phục hồi quyền bỏ phiếu của công dân sau khi đã mãn hạn tù—điều chỉnh California với các tiểu bang khác. Một báo cáo gần đây của ủy ban ân xá cho thấy rằng những công dân mãn hạn tù và được khôi phục quyền bầu cử sẽ ít có khả năng phạm tội trong tương lai hơn. Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 17.

PHẢN ĐỐI: Bỏ Phiếu KHÔNG cho Dự Luật 17 bởi vì: • Tu Chính Hiến Pháp California cấp cho tội phạm bạo lực quyền bỏ phiếu trước khi mãn hạn tù kể cả việc được ân xá. • Cho phép những kẻ phạm tội bị kết án giết người, hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ em có quyền bầu cử trước khi trả nợ cho xã hội. • Từ chối công lý cho các nạn nhân của tội phạm.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Dana Williamson Tự Do Bỏ Phiếu, Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 17 1787 Tribute Road, Suite K Sacramento, CA 95815 (916) 382-4686 YesonProp17@gmail.com Yeson17.vote

PHẢN ĐỐI: Ruth Weiss Dự Án Bầu Cử Liêm Chính của California 27943 Seco Canyon Rd. #521 Santa Clarita, CA 91350 ruthweiss@eip-ca.com www.eip-ca.com

DỰ LUẬT 18: TU CHÍNH HIẾN PHÁP CALIFORNIA ĐỂ CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI Ở TUỔI 17 ĐƯỢC BỎ PHIẾU TRONG CÁC KỲ BẦU CỬ SƠ BỘ VÀ BẦU CỬ ĐẶC BIỆT NẾU HỌ SẼ ĐƯỢC 18 TUỔI VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BỎ PHIẾU TRONG  KỲ TỔNG TUYỂN CỬ SẮP TỚI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

PHẦN TÓM LƯỢC

Cho phép những chủ sở hữu nhà là người trên 55 tuổi, là người khuyết tật, hoặc là nạn nhân của thảm họa/cháy rừng được chuyển thuế căn bản của nơi cư ngụ chính thành nơi cư ngụ thay thế. Thay đổi cách đánh thuế trong việc chuyển nhượng bất động sản gia đình. Thiết lập ngân quỹ cho dịch vụ bảo vệ cứu hỏa. Tác Ðộng Tài Khóa: Chính quyền địa phương có thể thu được hàng chục triệu mỹ kim tiền thu thuế bất động sản mỗi năm, theo thời gian có thể tăng lên đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm. Các trường học có thể nhận được khoản thuế bất động sản tăng tương tự.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

: Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Tất cả chủ nhà trên 55 tuổi (hoặc những người đáp ứng các tiêu chuẩn khác) sẽ hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản khi họ chuyển chỗ ở. Chỉ bất động sản thừa kế được sử dụng làm nhà ở chính hoặc trang trại mới hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản.

KHÔNG: Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Một số chủ nhà trên 55 tuổi (hoặc những người đáp ứng các tiêu chuẩn khác) sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản khi họ chuyển chỗ ở. Toàn bộ bất động sản được thừa kế sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ: Dự Luật 19 Giới Hạn Thuế đối với Người Cao Niên, Chủ Nhà Bị Khuyết Tật Nặng, và Nạn Nhân của Cháy Rừng; ĐÓNG các lỗ hổng thuế không công bằng mà các nhà đầu tư giàu có bên ngoài tiểu bang sử dụng; và BẢO VỆ việc tiết kiệm thuế của Dự Luật 13. Kết Hợp Quyền của Người Khuyết Tật và Người Ủng Hộ cho Người Cao niên/Nhà Ở, Nhân Viên Cứu Hỏa, Nhân Viên Ứng Cứu Y Tế Khẩn Cấp, Doanh Nghiệp & Lao Động, Đảng Viên Đảng Dân Chủ & Đảng Viên Đảng Cộng Hòa. Tìm hiểu Dữ Kiện tại YESon19.vote.

PHẢN ĐỐI: Dự Luật 19 là tăng một tỷ mỹ kim tiền thuế cho các gia đình. Điều này làm mất đi một trong những công cụ tốt nhất mà cha mẹ có để giúp con cái của họ — quyền chuyển nhượng nhà và bất động sản khác của họ mà không bị tăng thuế bất động sản, được ghi trong Hiến Pháp California từ năm 1986. BỎ PHIẾU KHÔNG CHO Dự Luật 19.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ: Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 19 (916) 492-5210 info@Yeson19.vote www.Yeson19.vote.

PHẢN ĐỐI: Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis 921 11th St #1201 Sacramento, CA 95814 (916) 444-9950 (213) 384-9656 info@hjta.org www.HJTA.org

DỰ LUẬT 19: THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP PHÁP.

 

PHẦN TÓM LƯỢC

Cho phép những chủ sở hữu nhà là người trên 55 tuổi, là người khuyết tật, hoặc là nạn nhân của thảm họa/cháy rừng được chuyển thuế căn bản của nơi cư ngụ chính thành nơi cư ngụ thay thế. Thay đổi cách đánh thuế trong việc chuyển nhượng bất động sản gia đình. Thiết lập ngân quỹ cho dịch vụ bảo vệ cứu hỏa. Tác Ðộng Tài Khóa: Chính quyền địa phương có thể thu được hàng chục triệu mỹ kim tiền thu thuế bất động sản mỗi năm, theo thời gian có thể tăng lên đến vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm. Các trường học có thể nhận được khoản thuế bất động sản tăng tương tự.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Tất cả chủ nhà trên 55 tuổi (hoặc những người đáp ứng các tiêu chuẩn khác) sẽ hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản khi họ chuyển chỗ ở. Chỉ bất động sản thừa kế được sử dụng làm nhà ở chính hoặc trang trại mới hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản.

KHÔNG: Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Một số chủ nhà trên 55 tuổi (hoặc những người đáp ứng các tiêu chuẩn khác) sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản khi họ chuyển chỗ ở. Toàn bộ bất động sản được thừa kế sẽ tiếp tục hội đủ điều kiện được tiết kiệm thuế bất động sản.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Dự Luật 19 Giới Hạn Thuế đối với Người Cao Niên, Chủ Nhà Bị Khuyết Tật Nặng, và Nạn Nhân của Cháy Rừng; ĐÓNG các lỗ hổng thuế không công bằng mà các nhà đầu tư giàu có bên ngoài tiểu bang sử dụng; và BẢO VỆ việc tiết kiệm thuế của Dự Luật 13. Kết Hợp Quyền của Người Khuyết Tật và Người Ủng Hộ cho Người Cao niên/Nhà Ở, Nhân Viên Cứu Hỏa, Nhân Viên Ứng Cứu Y Tế Khẩn Cấp, Doanh Nghiệp & Lao Động, Đảng Viên Đảng Dân Chủ & Đảng Viên Đảng Cộng Hòa. Tìm hiểu Dữ Kiện tại YESon19.vote.

PHẢN ĐỐI:Dự Luật 19 là tăng một tỷ mỹ kim tiền thuế cho các gia đình. Điều này làm mất đi một trong những công cụ tốt nhất mà cha mẹ có để giúp con cái của họ — quyền chuyển nhượng nhà và bất động sản khác của họ mà không bị tăng thuế bất động sản, được ghi trong Hiến Pháp California từ năm 1986. BỎ PHIẾU KHÔNG CHO Dự Luật 19.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 19 (916) 492-5210 info@Yeson19.vote www.Yeson19.vote.

PHẢN ĐỐI:Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis 921 11th St #1201 Sacramento, CA 95814 (916) 444-9950 (213) 384-9656 info@hjta.org www.HJTA.org

 

DỰ LUẬT 20: HẠN CHẾ VIỆC PHÓNG THÍCH TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI MỘT SỐ VỤ PHẠM TỘI MÀ HIỆN NAY ĐƯỢC COI LÀ KHÔNG BẠO LỰC. CHO PHÉP NHỮNG BẢN ÁN TỘI ĐẠI HÌNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM HIỆN THỜI CHỈ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ TỘI TIỂU HÌNH. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

PHẦN TÓM LƯỢC

Giới hạn quyền sử dụng trong chương trình phóng thích trước thời hạn được thiết lập cho những người phạm tội không bạo lực đã thụ án trọn thời hạn của tội phạm chính của họ bằng cách loại bỏ tình trạng hợp lệ cho một số tội danh cụ thể. Tác Ðộng Tài Khóa: Chi phí cho việc cải huấn, tòa án, và ngành công lực của tiểu bang và địa phương có thể tăng hàng chục triệu mỹ kim hàng năm, tùy thuộc vào việc thực thi.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Những người phạm một số tội liên quan đến trộm cắp (chẳng hạn như ăn trộm trong cửa hàng nhiều lần) có thể bị tăng hình phạt (chẳng hạn như án tù dài hơn). Các yếu tố bổ sung sẽ được xem xét đối với quy trình của tiểu bang để phóng thích sớm một số tù nhân khỏi nhà tù. Cơ quan thi hành pháp luật cần phải thâu thập mẫu ADN từ những người trưởng thành bị kết án về một số tội nhẹ.

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Các hình phạt đối với những người phạm một số tội liên quan đến trộm cắp sẽ không tăng lên. Sẽ không có thay đổi nào đối với quy trình của tiểu bang về việc phóng thích sớm một số tù nhân khỏi nhà tù. Cơ quan thi hành pháp luật sẽ tiếp tục phải thâu thập mẫu ADN của người trưởng thành chỉ khi họ bị bắt vì phạm trọng tội hoặc bị yêu cầu đăng ký là tội phạm tình dục hoặc kẻ đốt phá.

 

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Dự Luật 20 lấp đầy lỗ hổng trong luật mà hiện đang cho phép những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, kẻ săn mồi tình dục bị kết án và những kẻ khác bị kết án tội bạo lực được ra tù sớm. Dự Luật 20 cũng mở rộng việc thu thập ADN để hỗ trợ khi giải quyết các vụ cưỡng hiếp, giết người và các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ trộm cắp theo thói quen, tái diễn nhiều lần.

PHẢN ĐỐI:Dự Luật 20 là một trò lừa đảo về chi tiêu trong tù. California đã có những bản án nghiêm khắc và kéo dài—kể cả tù chung thân—đối với những tội nghiêm trọng và bạo lực. Có những lợi ích đặc biệt của nhà tù muốn khiến bạn phải lo sợ để mà chi tiêu hàng chục triệu mỹ kim trong các nhà tù và điều đó có thể dẫn đến việc buộc phải cắt giảm rất nhiều cho việc phục hồi chức năng, trường học, sức khỏe tinh thần và tình trạng vô gia cư.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Nina Salarno Besselman, Người Đề Nghị Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 20— Giữ An Toàn Cho California YesOn20.org

PHẢN ĐỐI:Dana Williamson Dừng Ngay Trò Lừa Đảo Chi Tiêu Vào Nhà Tù, Bỏ Phiếu Không cho Dự Luật 20 1787 Tribute Road, Suite K Sacramento, CA 95815 (916) 382-4686 NoOnProp20@gmail.com NoProp20.vote

DỰ LUẬT 21: TĂNG THÊM THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC BAN HÀNH KIỂM SOÁT GIÁ THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN GIA CƯ. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI

PHẦN TÓM LƯỢC

Cho phép chính quyền địa phương thiết lập việc kiểm soát giá thuê nhà đối với những bất động sản gia cư đã xây hơn 15 năm. Giới hạn của địa phương về việc tăng giá có thể khác với sự giới hạn của toàn tiểu bang. Tác Ðộng Tài Khóa: Nói chung, tiền thu của tiểu bang và địa phương có thể bị giảm ở mức cao của hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm theo thời gian. Tùy thuộc vào những biện pháp của cộng đồng địa phương, những thất thoát về tiền thu có thể ít hay nhiều.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Luật pháp tiểu bang sẽ cho phép các thành phố và quận áp dụng nhiều hình thức kiểm soát tiền thuê nhà đối với nhiều bất động

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Luật pháp tiểu bang sẽ duy trì các giới hạn hiện hành về luật kiểm soát tiền thuê nhà mà các thành phố và quận có thể áp dụng.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Dự Luật 21 là sự thay đổi mà chúng ta cần để giải quyết tình trạng vô gia cư. Một lá phiếu CÓ cho Dự Luật 21 là lá phiếu để giữ các gia đình trong nhà của họ. Một liên minh kiên cường bao gồm các nhà lãnh đạo được bầu chọn; các nhà cung cấp nhà ở giá rẻ; và những người ủng hộ người cao niên, cựu chiến binh và người vô gia cư đồng ý rằng Dự Luật 21 sẽ giúp ngăn chặn tình trạng vô gia cư.

PHẢN ĐỐI:Dự Luật 21 sẽ làm cho cuộc khủng hoảng nhà ở của California trở nên tồi tệ hơn. Dự Luật 21 làm suy yếu luật kiểm soát tiền thuê nhà có hiệu lực mạnh nhất trên toàn tiểu bang, gây tốn kém công ăn việc làm, làm giảm giá trị nhà ở, ngừng xây nhà mới và loại bỏ các biện pháp bảo vệ chủ nhà trong khi không cung cấp biện pháp bảo vệ nào cho người thuê nhà, người cao niên, cựu chiến binh hoặc người khuyết tật.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật 21— Người Thuê Nhà và Chủ Nhà Đồng Lòng Giữ Các Gia Đình Ở Trong Nhà của Họ 6500 Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90028 (323) 962-0140 contact@YesOn21CA.org www.YesOn21CA.org

PHẢN ĐỐI: info@noonprop21.vote https://noonprop21.vote/

DỰ LUẬT 22: MIỄN CHO CÁC CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN DÙNG ỨNG DỤNG TRONG VIỆC CUNG CẤP PHÚC LỢI NHÂN VIÊN CHO  MỘT SỐ TÀI XẾ CỤ THỂ. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

 

PHẦN TÓM LƯỢC

Phân loại tài xế dùng ứng dụng là “thầu khoán độc lập” thay vì “nhân viên,” và cung cấp khoản bồi hoàn khác cho các thầu khoán độc lập là tài xế, trừ khi các tiêu chuẩn cụ thể khác được đáp ứng. Tác Động Tài Khóa: Có sự gia tăng nhỏ trong thuế thu nhập của tiểu bang được trả bởi các nhà đầu tư và tài xế của công ty giao nhận và chia sẻ phương tiện di chuyển.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Các công ty chia sẻ phương tiện vận chuyển và giao nhận dùng ứng dụng có thể thuê tài xế làm thầu khoán độc lập. Tài xế được quyền quyết định thời gian, địa điểm và mức độ làm việc, nhưng không nhận được phúc lợi và các biện pháp bảo vệ theo tiêu chuẩn mà công ty phải cung cấp cho nhân viên.

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Các công ty chia sẻ phương tiện vận chuyển và giao nhận dùng ứng dụng sẽ phải thuê tài xế làm nhân viên nếu tòa án cho rằng luật tiểu bang gần đây quy định tài xế là nhân viên. Tài xế sẽ có ít lựa chọn hơn về thời gian, địa điểm và mức độ làm việc nhưng sẽ nhận được các phúc lợi và biện pháp bảo vệ theo tiêu chuẩn mà công ty phải cung cấp cho nhân viên.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 22 BẢO VỆ sự lựa chọn của tài xế dùng ứng dụng để trở thành thầu khoán độc lập — bởi các tài xế hưởng lợi nhuận 4:1 ủng hộ quyền độc lập! • CỨU GIÚP các dịch vụ chia sẻ phương tiện vận chuyển, giao nhận & hàng trăm trong số hàng ngàn công việc • CUNG CẤP cho tài xế phúc lợi mới, đảm bảo thu nhập • TĂNG CƯỜNG sự an toàn cho công chúng • ĐƯỢC XÁC NHẬN bởi đa số tài xế, cộng đồng, nhóm an toàn công cộng, nhóm doanh nghiệp nhỏ • VoteYesProp22.com

PHẢN ĐỐI:Bỏ phiếu Không cho Dự Luật 22 ngăn không cho các công ty ứng dụng có giá trị hàng tỷ đô la như Uber, Lyft và DoorDash tự viết quyền miễn trừ cho riêng họ vào luật pháp California và hưởng lợi từ việc miễn trừ này. Dự Luật 22 từ chối các quyền và các biện pháp bảo vệ an toàn cho tài xế mà họ đáng được hưởng: nghỉ bệnh, chăm sóc sức khỏe và thất nghiệp. Lợi nhuận của công ty; tài xế bị lợi dụng mất đi các quyền và sự bảo vệ. Bỏ phiếu KHÔNG.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 22— Cứu Giúp Công Việc & Dịch Vụ Dùng Ứng Dụng (877) 581-8711 info@protectdriversandservices.com www.VoteYesProp22.com

PHẢN ĐỐI:Bỏ phiếu Không cho Dự Luật 22, Ngừng Ngay Uber, Lyft và DoorDash 600 Grand Avenue #410 Oakland, CA 94610 (213) 537-4863 info@nooncaprop22.com nooncaprop22.com

 

DỰ LUẬT 23: THIẾT LẬP NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA TIỂU BANG CHO NHỮNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN LỌC THẬN. ĐÒI HỎI PHẢI CÓ CHUYÊN VIÊN Y KHOA TẠI ĐỊA ĐIỂM. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

PHẦN TÓM LƯỢC

Đòi hỏi phải có bác sĩ, y tá hành nghề hoặc trợ tá bác sĩ có mặt tại địa điểm trong lúc chữa trị lọc thận. Cấm những phòng khám giảm bớt dịch vụ mà không có sự chấp thuận của tiểu bang. Cấm những phòng khám khước từ chữa trị cho bệnh nhân căn cứ vào nguồn thanh toán. Tác Ðộng Tài Khóa: Có thể làm tăng chi phí của chính quyền tiểu bang và địa phương ở mức thấp của hàng chục triệu mỹ kim hàng năm.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Các phòng khám lọc thận mãn tính sẽ phải có bác sĩ có mặt tại chỗ trong tất cả các giờ điều trị cho bệnh nhân.

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Các phòng khám lọc thận mãn tính sẽ không phải có bác sĩ có mặt tại chỗ trong tất cả các giờ điều trị cho bệnh nhân.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Chống lại tình trạng vệ sinh kém trong các phòng khám lọc thận bằng cách yêu cầu báo cáo tình trạng nhiễm trùng. Cải thiện nhân sự, kể cả việc yêu cầu bác sĩ có mặt tại phòng khám trong quá trình điều trị. Ngừng tình trạng phân biệt đối xử dựa trên bảo hiểm của bệnh nhân. Áp dụng các cải thiện cho TẤT CẢ các phòng khám, cho dù ở các khu dân cư giàu có hay các cộng đồng nghèo nàn, ở nơi nông thôn, cộng đồng Người Da Đen hoặc Da Màu. Các bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cựu chiến binh, nhà lãnh đạo đức tin đồng ý bỏ phiếu Có cho Dự Luật 23: YesOnProp23.com

PHẢN ĐỐI:Hiệp Hội Điều Dưỡng Hoa Kỳ\ California, Hiệp Hội Y Tế California, những người ủng hộ bệnh nhân khẩn thiết kêu gọi bỏ phiếu KHÔNG cho Dự Luật 23! Dự Luật 23 sẽ buộc nhiều phòng khám lọc thận cộng đồng phải đóng cửa—đe dọa tính mạng của 80,000 bệnh nhân ở California cần lọc thận để sống sót. Dự Luật 23 làm tăng hàng trăm triệu mỹ kim chi phí chăm sóc sức khỏe mỗi năm; khiến cho tình trạng thiếu bác sĩ và tình trạng quá tải phòng cấp cứu (Emergency Room, ER) trở nên tồi tệ hơn. NoProposition23.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 23: Chăm Sóc Tốt Hơn Cho Bệnh Nhân Lọc Thận (888) 251-5367 info@YesOnProp23.com www.YesOnProp23.com

PHẢN ĐỐI:Bỏ phiếu Không cho Dự Luật 23—Ngưng Dự Luật Lọc Thận Nguy Hiểm & Tốn Kém (888) 424-0650 info@NoProposition23.com www.NoProposition23.com

DỰ LUẬT 24: TU CHÍNH ĐIỀU LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

 

PHẦN TÓM LƯỢC

Cho phép người tiêu dùng: không cho doanh nghiệp chia sẻ thông tin cá nhân, chỉnh sửa thông tin cá nhân không đúng, và hạn chế doanh nghiệp sử dụng “thông tin cá nhân nhạy cảm,” bao gồm vị trí địa lý cụ thể, chủng tộc, dân tộc, và thông tin sức khỏe. Thành Lập Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư California. Tác Ðộng Tài Khóa: Chi phí hàng năm của tiểu bang tăng ít nhất $10 triệu, nhưng không quá hàng chục triệu mỹ kim, để thực thi rộng rãi điều luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng. Một số chi phí sẽ được bù lại bằng những hình phạt do việc vi phạm những luật này.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:.Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Các luật và quyền về quyền riêng tư dữ liệu người tiêu dùng hiện tại sẽ được mở rộng. Các doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu sẽ thay đổi về quyền riêng tư. Một cơ quan tiểu bang mới và Sở Tư Pháp của tiểu bang sẽ chịu trách nhiệm chung về giám sát và thực thi luật quyền riêng tư của người tiêu dùng của tiểu bang

KHÔNG:GMột lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được yêu cầu tuân theo luật về quyền riêng tư dữ liệu người tiêu dùng hiện hành. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục có các quyền về quyền riêng tư dữ liệu như hiện có. Sở Tư Pháp của tiểu bang sẽ tiếp tục giám sát và thực thi các luật này.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 24 ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÁC QUYỀN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ Các bậc cha mẹ, Common Sense Media, Hiệp Hội Quốc Gia về Sự Thăng Tiến của Người Da Màu (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) California và một nhà kinh tế đoạt giải Nobel nói hãy bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 24. Làm cho luật về quyền riêng tư mạnh hơn! Bảo vệ trẻ em trên mạng! Tăng cường luật về quyền riêng tư và yêu cầu các công ty phải chịu trách nhiệm khi họ vi phạm các quyền cơ bản của quý vị. BỎ PHIẾU CÓ CHO DỰ LUẬT 24!

PHẢN ĐỐI:Dự Luật 24 làm giảm quyền riêng tư ở California. Dự Luật 24 cho phép các kế hoạch “trả tiền cho quyền riêng tư”, khiến người lao động phải chờ đợi nhiều năm để tìm hiểu những thông tin bí mật mà các hãng sở thu thập từ họ và khiến việc ngăn chặn những gã khổng lồ công nghệ bán thông tin của quý vị trở nên khó khăn hơn. Dự Luật 24 được viết sau những cánh cửa đóng kín, lấy thông tin đầu vào từ các tập đoàn truyền thông xã hội.

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Robin Swanson Người Dân California ủng hộ Quyền Riêng Tư cho Người Tiêu Dùng 1020 16th Street #31 Sacramento, CA 95814 (916) 440-0424 info@caprivacy.org www.caprivacy.org

PHẢN ĐỐI:Người Dân California Ủng Hộ Quyền Riêng Tư Thực Sự CaliforniansForRealPrivacy.org mail@RealPrivacyNoOn24.org (415) 634-0335

DỰ LUẬT 25: TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ LUẬT THAY THẾ TIỀN BẢO LÃNH TẠI NGOẠI BẰNG HỆ THỐNG DỰA TRÊN AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ  NGUY CƠ BỎ TRỐN.

PHẦN TÓM LƯỢC

Lá phiếu “Có” chấp thuận, và lá phiếu “Không” bác bỏ, luật thay thế tiền bảo lãnh tại ngoại bằng hệ thống dựa trên an toàn công cộng và nguy cơ bỏ trốn. Tác Ðộng Tài Khóa: Chi phí có thể tăng ở giữa hàng trăm triệu mỹ kim hàng năm cho một thủ tục mới để phóng thích tù nhân trước khi xét xử. Chi phí nhà tù quận giảm, có thể ở mức cao của hàng chục triệu mỹ kim hàng năm.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

:Một lá phiếu CÓ cho dự luật này có nghĩa là: Không người nào được nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại trước khi xét xử. Thay vào đó, mọi người sẽ tự động được thả hoặc sẽ căn cứ trên nguy cơ được đánh giá là họ phạm tội khác hoặc không xuất hiện trước tòa nếu được tại ngoại. Không người nào phải trả tiền như một điều kiện để được tại ngoại.

KHÔNG:Một lá phiếu KHÔNG cho dự luật này có nghĩa là: Một số người sẽ tiếp tục được nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại trước khi xét xử. Những người khác có thể tiếp tục được tại ngoại mà không cần nộp tiền bảo lãnh. Có thể nộp một khoản phí như điều kiện được tại ngoại.

TRANH LUẬN

ỦNG HỘ:Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 25 thay thế tiền bảo lãnh tại ngoại bằng một quy trình công bằng hơn, an toàn hơn và ít tốn kém hơn. Hiện tại, nếu một người có đủ khả năng thanh toán cho một công ty bảo lãnh tại ngoại, họ sẽ được tự do cho đến khi xét xử. Nếu họ không đủ khả năng thanh toán, kể cả khi họ vô tội, họ vẫn sẽ phải vào tù. Đó là sự phân biệt đối xử trắng trợn. Bỏ Phiếu CÓ.

PHẢN ĐỐI:Dự Luật 25 đã được các chính trị gia Sacramento viết để tước bỏ quyền trả tiền bảo lãnh tại ngoại của mọi người dân California và thay thế quyền này bằng một hệ thống SƠ LƯỢC TIỂU SỬ do máy tính tạo ra, có tính PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, do các quan chức chính phủ quản lý — người đóng thuế phải trả hàng trăm triệu mỹ kim mỗi năm. Dự Luật 25 không công bằng, không an toàn và tốn kém. Bỏ Phiếu KHÔNG Cho Dự Luật 25.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ:Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 25, Chấm dứt Tiền Bảo Lãnh Tại Ngoại 1130 K Street, Suite 300 Sacramento, CA 95814 (213) 373-5225 info@yesoncaprop25.com yesoncaprop25.com

PHẢN ĐỐI:Bỏ Phiếu Không Cho Dự Luật 25—Ngừng Dự Luật Được Đưa Vào Lá Phiếu Không Công Bằng, Không An Toàn và Tốn Kém (916) 209-0144 info@stopprop25.com StopProp25.com

Theo vig.cdn.sos.ca.gov

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus