lLobato phải đối mặt với hai tội trọng tội lạm dụng trẻ em. 

TH